BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập giờ Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 10 nâng cao có đáp án

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 10 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your toàn thân And You

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 10 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi giờ Anh lớp 10 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 10 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 10 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways to Learn

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 10 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi giờ Anh lớp 10 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ai/ những đáp án còn sót lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /eə/ những đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i:/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ai/ những đáp án sót lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /tʃ/ những đáp án sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different găng tay pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm lắp thêm 2, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm sản phẩm 1, các đáp án còn lại trọng âm thiết bị 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thiết bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án sót lại trọng âm thiết bị 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm trang bị 1, những đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm sản phẩm 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm vật dụng 2, các đáp án còn lại trọng âm lắp thêm 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm sản phẩm 2, các đáp án còn sót lại trọng âm thứ 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family và my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men and women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ to lớn college next year.

A. GoB. To go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ to France this summer time.

A. TravelB. Khổng lồ travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried lớn raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. To have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how to lớn _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing to lớn join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other đô thị in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính tự là danh từ, ta đề nghị 1 danh từ tương xứng về nghĩa, ta thấy schooling là bài toán học tập.

Dịch: Sam không nhận được không ít giáo dục thiết yếu thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ độc nhất vô nhị đi được với “trust” là childlike trust: sự tin tưởng đến mức dở hơi khờ.

Dịch: trong cả cuộc đời, cô ấy đã gồm một lòng tin khờ ngốc vào bạn khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: lao động chính gia đình, tín đồ kiếm tiền nuôi anh chị

Dịch: tía tôi là trụ cột mái ấm gia đình còn chị em là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: câu hỏi đuôi, vế trước xác định vế sau lấp định, không đổi khác về phương diện thời rượu cồn từ.

Dịch: Anh ấy đang gặp gỡ rất những rắc rối, tất cả phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cụm từ “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả bọn ông và thanh nữ cần chịu trách nhiệm tương đồng trong câu hỏi chia sẻ các bước nội trợ và con cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo wish to vày st: muốn làm gì

Dịch: công ty chúng tôi muốn vào đh năm học tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: mái ấm gia đình gồm các thế hệ thông thường sống

Under the same roof: dưới cùng mái nhà

Dịch: Một gia đình mở rộng lớn là gia đình với nhiều hơn thế nữa hai cụ hệ bình thường sống dưới thuộc mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo suggest Ving: đề xuất cùng nhau có tác dụng gì

Dịch: Anh ấy đề nghị shop chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: cụm từ “financial burden”: gánh nặng tài chủ yếu

Dịch: tuy vậy gánh nặng trĩu tài chính, chị em anh ấy nỗ lực tự bản thân nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love to lớn V là cấu trúc được dùng khi bạn có nhu cầu đề nghị lịch lãm cái gì đó.

Dịch: chúng tôi muốn uống 3 tách bóc cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: vị the laundry: làm công việc giặt giũ

Know how khổng lồ V: biết cách thao tác gì

Dịch: Tôi không biết cách làm các bước giặt giũ cùng là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu bao gồm quan hệ nguyên nhân- kết quả nên sử dụng because nhằm nối.

Dịch: chính vì anh ấy mệt, nên anh ấy ko thể thao tác làm việc thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc contribute khổng lồ st: góp phần vào vật gì

Dịch: Ý tưởng của anh ấy ấy đóng góp góp rất nhiều vào dự án của bọn chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a game of football = a football match: 1 trận nhẵn đá

Dịch: lúc còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia những trận đấu nhẵn đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau có “than” nên câu là đối chiếu hơn. Câu vẫn thiếu nhà ngữ và hễ từ bắt buộc đáp án A là vừa lòng lý.

Dịch: không ít người dân sống sống Thượng Hải rộng bất kì tp nào ngơi nghỉ Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below và decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong lớn a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I and my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare khổng lồ go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool & considerate man. He is just & fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere và hardworking. He always goes to lớn office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured và caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor and the needy. She is religious and God-fearing.

Our family has been known for discipline and values. We give great importance lớn values & morals in life. Since our early childhood, we are taught to respect the elders & love the children. We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather. It is due khổng lồ the good education of our grandparents that we could excel both in sports & education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health và physical fitness.

Our family is lượt thích a heaven. There is peace, prosperity, love & care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love và affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle và considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how to lớn be on time và honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used to lớn getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries lớn solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: bao gồm 6 thành viên trong ngôi nhà của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là công ty gia đình… đưa ra quyết định của ông là sau cuối trong các các bước gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: quyết định của ông không lúc nào bị lay rượu cồn bởi bất kì ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: ba tôi là 1 trong cán cỗ cảnh sát. Ông khôn cùng là bạn kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “She is soft-natured and caring. She takes great care of us.”.

Dịch: bà mẹ rất dịu hiền với chu đáo. Mẹ chăm lo chúng tôi khôn xiết chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather.”.

Dịch: công ty chúng tôi học được bài bác học về sự đúng giờ và chân thực từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: từ bé, cửa hàng chúng tôi đã vào mực thước dậy mau chóng vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love and affection.”.

Dịch: bạn trẻ tôn trọng bạn lớn tuổi trong lúc người to tuổi đối với người dưới bằng tình ngọt ngào là lòng cảm mến.

Xem thêm: Nữ Sinh Cấp 2 Bị “Làm Chuyện Ấy“ Sau Khi Đi Uống Trà Sữa, Quay Nén Học Sinh Cấp 2 Làm Chuyện Ấy

Question 9: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu mtv có chút vấn đề, cả mái ấm gia đình sẽ kề bên người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Home is place where I feel heaven and my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to chia sẻ our daily experiences. My mother __________ (14) extra care to lớn prepare the most delicious food I like and she is my best friend. My father has always been my best companion & I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much và we always wish to be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “the reason for st”: lý do do việc làm gì

Dịch: đơn vị là nơi tôi cảm giác như thiên mặt đường và bố mẹ tôi là lý do cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: cụm từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả bố và bà mẹ tôi đầy đủ đang làm cho việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” mở màn câu, theo sau là vết phẩy, với nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: mặc dù nhiên, cửa hàng chúng tôi vẫn tìm kiếm thấy thời gian share mọi việc xảy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: các từ take care: chăm lo

Dịch: mẹ tôi dành thêm thời gian sẵn sàng món ăn uống tôi thích với là người bạn bè nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: đổi mới thể câu đk loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không còn được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back lớn the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back to lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work lớn take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped to working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working to lớn take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped to work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi cửa hàng chúng tôi quay lại hiệu sách, shop chúng tôi sẽ download quyển sách shop chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc stop Ving to lớn V: dừng việc đang làm lại để triển khai việc khác

Dịch: những công nhân dừng làm việc để nghỉ ngơi ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu phân tách thời quá khứ đơn vì bao gồm mốc thời gian in 1801.

Dịch: Napoleon tấn công hòn hòn đảo Santo Domingo sinh hoạt bắc Ấn vào khoảng thời gian 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: các từ “play an important role in st”: vào vai trò đặc trưng trong chiếc gì

Dịch: mái ấm gia đình đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong cuộc sống đời thường mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả ba và mẹ rất cần phải chịu trách nhiệm nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can vày to give your parents a hand with the housework?

B. What vì you can khổng lồ give your parents a hand with the housework?

C. What do you can give lớn your parents a hand with the housework?

D. What can you bởi vì to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: hoàn toàn có thể làm gì

Give sb a hand: giúp sức ai

Dịch: bạn có thể làm gì để giúp đỡ đỡ phụ huynh việc nhà.

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: tâm sự cùng với ai

Dịch: Tôi thường trọng tâm sự với mẹ khi có vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu chia thời hiện tại tiếp tục vì gồm mốc thời gian “at the moment”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *