CƠ THỂ NGƯỜI

Chúng ta thường xuyên tự hỏi làm ráng nào nhằm học tự vựng cấp tốc mà nhớ được lâu? trong số những cách học tập từ vựng đạt kết quả như cầm là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành.

Bạn đang xem: Cơ thể người

Thực hành. Với thực hành”. Trong phân mục “Học từ vựng giờ đồng hồ Anh theo nhà đề” hôm nay, minhmangreen.com vẫn gửi tới các bạn chùm từ vựng về những phần tử trên cơ thể người bởi tiếng Anh. Chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị luyện tập tiếng Anh để đạt mục tiêu giao tiếp tiếng Anh trôi rã chưa? Hãy bước đầu với đều từ vựng tưởng chừng quen thuộc mà lại mới mẻ dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân khung hình người

1. Face /feɪs/ – khuôn mặt2. Mouth /maʊθ/ – miệng3. Chin /tʃɪn/ – cằm4. Neck /nek/ – cổ5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. Arm /ɑːm/ – cánh tay7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. Elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. Back /bæk/ – lưng12. Chest /tʃest/ – ngực13. Waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. Abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. Buttocks /’bʌtək/ – mông16. Hip /hɪp/ – hông17. Leg /leg/ – phần chân

Các thành phần trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. Thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. Index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. Middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. Ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. Little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. Palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên các bộ phần sống đầu

*

30. Hair /heəʳ/ – tóc31. Part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. Forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. Sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. Ear /ɪəʳ/ – tai35. Cheek /tʃiːk/ – má36. Nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Mách Nhỏ 7 Cách Học Thuộc Bài Hiệu Quả, Cách Để Học Thuộc Lòng

Nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. Jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. Beard /bɪəd/ – râu40. Mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. Tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. Tooth /tuːθ/ – răng43. Lip /lɪp/ – môi

tên các thành phần ở mắt

*

44. Eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. Eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mày mắt46. Eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. Iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. Pupil /ˈpjuː.pəl/ – bé ngươi

Tên các bộ phần ở chân

*

49. Ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. Heel /hɪəl/ – gót chân51. Instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. Ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. Big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. Toe /təʊ/ – ngón chân55. Little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. Toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận bên phía trong cơ thể con tín đồ tiêng Anh

*

57. Brain /breɪn/ – não58. Spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. Throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. Muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp thịt, cơ63. Lung /lʌŋ/ – phổi64. Heart /hɑːt/ – tim65. Liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. Stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. Intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. Vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. Artery /ˈɑː.tər.i/ – đụng mạch70. Kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến tụy72. Bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

minhmangreen.com mong muốn với gần như từ vựng trên đây, các bạn sẽ tự tích lũy thêm cho mình nhiều từ vựng cùng nhà đề không chỉ có vậy để hoàn thiện vốn tự vựng giờ anh của bạn dạng thân nhé! Chúc các bạn học vui!