Các cấu trúc tiếng anh lớp 9 nâng cao

Cùng một chân thành và ý nghĩa nhưng 1 câu có tương đối nhiều cách viết khác biệt trong giờ Anh. Đây cũng chính là dạng bài bác tập thường gặp, đặc biệt đối với những đề thi môn tiếng Anh vào trường cấp cho 2, cung cấp 3, đại học. Thuộc minhmangreen.com tìm hiểu về các cấu tạo viết lại câu nâng cấp trong tiếng thằng bạn nhé!


1. Các cấu trúc viết lại câu thường gặp mặt trong tiếng Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc tiếng anh lớp 9 nâng cao

to prefer doing sth lớn doing sth = would rather vị sth than vì sth ‘= S + like sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm gì hơn có tác dụng gì

2. Lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to lớn give thought khổng lồ : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to vì chưng sth = S + be + supposed to do sth: có nghĩa vụ làm gì


Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


5. Lớn be determined lớn = to lớn have a determination to: dự định

6. To lớn know (about) = to have knowledge of: biết

7. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko đáng, vô ích làm cho gì


8. To lớn tend lớn = khổng lồ have a tendency to : có khuynh hướng

9. To lớn intend khổng lồ +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định

10. To lớn desire to lớn = have a desire to: khao khát, ý muốn muốn

11. Khổng lồ succeed in doing sth = manage to bởi vì sth: thao tác gì thành công

12. To wish = lớn have a wish / khổng lồ express a wish: ao ước


*
*
*
Cách viết lại câu trong giờ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used khổng lồ +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used khổng lồ crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the kết thúc of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth lớn sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping lớn playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to vị sth = S + be + supposed to vì sth

28. S + be + PII + khổng lồ + V = S + be + supposed to vì sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + bởi sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + bởi vì sth = S + allow + S. O + to vì chưng Sth

VD: My monster let him be on leave for wedding.

= My quái nhân allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to lớn + bởi sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would lớn + bởi sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + khổng lồ + infinitive

VD: She studies hard because she wants to lớn pass the final examination.

= She studies hard to lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

37. Lớn infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

38. S + V + và + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

Xem thêm: Đề Thi Trần Đại Nghĩa 2020

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: cách nhìn của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi vì sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + vày sth

VD: Police asked him lớn identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì sth= S + have + sb + vì chưng sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to vị sth = S + have + sb + vì sth

VD: I want her khổng lồ lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to vày Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember khổng lồ have a Maths test tomorrow = I don’t forget lớn have a Maths demo tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to lớn wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year khổng lồ learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + to lớn + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter khổng lồ drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + lớn + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to lớn + V

72. S + be + too + adj + to lớn + V = S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. To look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

76. To think about = to give thought to: nghĩ về

77.to be determined to = to lớn have a determination to: dự định

78. Lớn know (about) = to lớn have knowledge of: biết

79. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm cho gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *