Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa nhân loại đã góp sức trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải hòa dân tộc, lấy lại cuộc sống đời thường ấm no, trường đoản cú do, hạnh phúc cho quần chúng Việt Nam. Sự nghiệp bí quyết mạng phong phú, sống động của tp hcm đã để lại cho dân tộc ta những “Di sản” quý báu, vào đó, những sáng tạo lý luận của Người về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc là 1 trong những dấu ấn nổi bật, đóng góp phần tạo phải những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng hóa giải dân tộc

Thứ nhất, giải pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thành công phải đi theo tuyến đường cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng lý luận bí quyết mạng vô sản vào Việt Nam, tp hcm đã kiên trì khắc phục đa số trở trinh nữ của xu thế giáo điều, nhấn mạnh vấn đề một chiều đấu tranh ách thống trị trong nửa sau những năm 20 và nửa đầu những năm 30 của rứa kỷ XX, khiến cho lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo định hướng vô sản bao gồm sức sống mạnh mẽ mẽ, xâm nhập trong phần đông quần bọn chúng nhân dân. Đi theo tuyến đường cách mạng vô sản, tp hcm sớm xác minh phương hướng chiến lược của bí quyết mạng việt nam là “làm bốn sản dân quyền biện pháp mạng cùng thổ địa phương pháp mạng nhằm đi tới buôn bản hội cộng sản”(3). Sau thời điểm giành độc lập, phải tiến lên thành lập CNXH. Lân cận đó, Người dành nhiều tâm trí vào sự nghiệp cách mạng XHCN và gây ra CNXH ngơi nghỉ Việt Nam, hình thành yêu cầu những ý kiến hết mức độ cơ phiên bản về CNXH và con phố đi lên CNXH từ một nước trực thuộc địa, với phần đông tàn tích phong kiến nặng nề; khẳng định những sệt trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước tiến để đạt tới mức CNXH. Đó là một quy trình cải biến giải pháp mạng thọ dài, gian khổ, phải trải trải qua không ít chặng con đường khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng nhỏ người, tạo nên con người cách tân và phát triển toàn diện, có cuộc sống đời thường ấm no, trường đoản cú do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Cách mạng giải phóng dân tộc

Cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, tức là độc lập dân tộc tiếp cận CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, là chi phí đề đi tới CNXH. Không giành được tự do dân tộc sẽ không tồn tại gì hết. Độc lập dân tộc thể hiện ở phần giành với giữ tổ chức chính quyền dân người sở hữu dân, sẵn sàng tiền đề đi lên CNXH. Tuy thế nếu nước hòa bình mà dân không tận hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, tự do. Vì vậy, nên xây dựng CNXH như là sự việc phát triển tất yếu của tự do dân tộc, để đảm bảo độc lập dân tộc bản địa và tạo nên bước phát triển mới với một trình độ cao rộng của cục bộ tiến trình cách mạng. Đây chính là sự cách tân và phát triển sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về phong thái mạng không chấm dứt - bí quyết mạng dân tộc dân chủ và phương pháp mạng XHCN, giữa hai quy trình đó không tồn tại một bức tường thành nào chia cách cả.

Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, do Đảng và tp hcm lãnh đạo đã xuất hiện thêm một thời đại new cho dân tộc nước ta - thời đại độc lập dân tộc nối liền với CNXH. Kiên định với tuyến phố đã lựa chọn, trải qua 30 năm ngôi trường kỳ binh lửa chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với lòng tin “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất mực không chịu đựng mất nước, nhất mực không chịu đựng làm nô lệ”, “không gồm gì quý hơn độc lập, trường đoản cú do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức khỏe tổng đúng theo của toàn dân tộc, quân cùng dân ta đang lần lượt tấn công bại những chiến lược cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải hòa dân tộc, thống nhất khu đất nước. Vào cuộc chiến đấu trường kỳ này, tất từ đầu đến chân dân vn đã kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc và thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ thoải mái và tự nhiên đó của con người việt Nam, của dân tộc nước ta được cộng đồng quốc tế đón nhận như là trong số những tư tưởng béo của thời đại.

Thứ hai, bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn chiến thắng phải do Đảng cộng sản lãnh đạo

Đây là một trí tuệ sáng tạo của hồ chí minh về lý luận phương pháp mạng giải phóng dân tộc. Hồ chí minh cho rằng, “Cách mệnh trước tiên phải tất cả đảng phương pháp mệnh... Đảng tất cả vững bí quyết mệnh mới thành công...”(5). Đảng đó đề nghị được kiến thiết theo lý lẽ đảng kiểu new của V.I.Lênin, được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng cộng sản là: khẳng định mục tiêu của biện pháp mạng, xây dựng đường lối phương pháp mạng giải tỏa dân tộc; trải qua cương lĩnh, tổ chức vận động, tập hợp các lực lượng bí quyết mạng, thi công Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Đối với cách mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải thực hiện đồng thời nhị nhiệm vụ: kháng đế quốc và chống phong kiến, giành hòa bình dân tộc, đưa về tự vày và hạnh phúc cho nhân dân. Cương lĩnh thiết yếu trị thứ nhất được trải qua tại Hội nghị ra đời Đảng vị Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo vẫn khẳng định: “Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chú ý là, chủ tịch Hồ Chí Minh đến rằng, Đảng không chỉ là là của riêng ách thống trị công nhân, nhưng mà của toàn dân tộc. Tại Đại hội lần sản phẩm II của Đảng (tháng 02/1951), tp hcm phân tích: “Trong quy trình hiện nay, quyền hạn của ách thống trị công nhân cùng nhân dân lao hễ và của dân tộc bản địa là một. Chính vì Đảng Lao động vn là Đảng của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao động, vì thế phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, lúc nhân dân miền bắc bộ đang triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sài gòn một đợt nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, ko thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một trong Đảng đạo đức với văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác - Lênin; có khả năng chính trị vững vàng; đội ngũ cán bộ, đảng viên tất cả phẩm hóa học đạo đức trong sáng, năng lực trí tuệ dồi dào, biết giải quyết mọi vấn khuyến cáo phát từ bỏ thực tiễn việt nam và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng đó nên xây dựng được một khía cạnh trận dân tộc thống độc nhất vô nhị rộng rãi, vững vàng chắc, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi con dân nước Việt, con Lạc cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp những lực lượng biện pháp mạng và hiện đại trên quả đât đấu tranh chống kẻ thù chung là công ty nghĩa thực dân, vì kim chỉ nam chung của nhân loại hiện đại là: hòa bình, hòa bình dân tộc, dân công ty và hiện đại xã hội.

Thực tiễn đa dạng cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và hữu hiệu của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định chiến thắng của giải pháp mạng Việt Nam. Đồng thời, chủ yếu trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã có tôi luyện, thách thức và không hoàn thành trưởng thành, dày dạn tay nghề để ngày càng xứng đáng với vai trò và thiên chức lãnh đạo bí quyết mạng, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân; qua đó, khẳng định một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng chủ yếu trị làm sao khác, ngoại trừ Đảng cộng sản nước ta có đủ bản lĩnh, trí tuệ, gớm nghiệm, đáng tin tưởng và tài năng lãnh đạo đất nước vượt qua hồ hết khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc bản địa đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, bí quyết mạng giải hòa dân tộc là việc nghiệp câu kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông

Sinh thời, hcm chỉ rõ: “Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp liên hiệp toàn dân, trên đại lý liên minh công nông làm cho nòng cốt”... Trong đó, “thực hiện mang lại được hòa hợp công nông vị đó là sự bảo đảm chắc chắn tuyệt nhất những thành công của bí quyết mạng”(10).

Từ trong thực tiễn Việt Nam, với tuyệt đại phần lớn dân số là nông dân, hcm cho rằng, dân cày là những người chịu nhiều tầng áp bức, bị túng bấn hóa nên họ luôn có ý thức bội nghịch kháng, chuẩn bị tham gia cách mạng. Bởi vì đó, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phải tất cả sự gia nhập của kẻ thống trị nông dân và là việc nghiệp của toàn dân. Quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là một trong lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của kẻ thống trị công nhân. ý muốn kháng chiến con kiến quốc thành công, mong muốn độc lập, thống độc nhất thật sự, ắt phải nhờ vào lực lượng của nông dân. Đồng bào dân cày sẵn bao gồm lực lượng khổng lồ lớn, sẵn bao gồm lòng nồng dịu yêu nước, sẵn tất cả chí khí nhất quyết đấu tranh với hy sinh. Vì chưng vậy, vấn đề giải phóng dân tộc ở Việt Nam, thực tế là vụ việc nông dân. Nông dân vừa là đụng lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng người tiêu dùng vận động của giải pháp mạng.

Đánh giá bán cao vai trò, thiên chức của ách thống trị nông dân, mà lại Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, ách thống trị công nhân là thống trị lãnh đạo bí quyết mạng cùng Đảng nên lãnh đạo phát hành khối hợp lại thành công - nông làm cho nòng cốt cho Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Sài gòn chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp quần chúng Việt Nam, những người dân dân mất nước, đang đề xuất chịu thân phận nô lệ, tham gia vào phương diện trận dân tộc bản địa thống nhất, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh giành độc lập, trường đoản cú do. Đây là vấn đề rất mới, có mức giá trị giải thích và thực tiễn to lớn đối với cách mạng rứa giới, đặc biệt là phong trào hóa giải dân tộc. Đó là sự bổ sung kịp thời vào kho tàng lý luận của công ty nghĩa Mác - Lênin. Hoàn toàn có thể nói, so với cách mạng Việt Nam, luận điểm của hồ chí minh về sự việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công - nông vẫn được áp dụng một phương pháp chủ động, trí tuệ sáng tạo trong tiến trình thực hiện cách mạng giải hòa dân tộc.

Thứ tư, phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh chính trị của quần bọn chúng với đấu tranh vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn

Vượt lên bốn tưởng của các nhà lãnh đạo phương pháp mạng chi phí bối, hồ chí minh xác định phương pháp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở nước ta phải được triển khai bằng con phố cách mạng bạo lực, phối kết hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm vững những nguyên lý của công ty nghĩa Mác - Lênin, hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc thực chất của chế độ thực dân: “Chế độ thực dân, tự phiên bản thân nó, vẫn là một hành vi bạo lực của kẻ mạnh so với kẻ yếu ớt rồi”(11),“lũ giặc cướp nước, chết thì chết, nết không chừa. Càng gần thất bại thì bọn chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do thoải mái không thể cầu xin mà gồm được”. Do vậy, để tiến hành cuộc phương pháp mạng giải tỏa dân tộc, cũng giống như cuộc tranh đấu để đảm bảo độc lập dân tộc, đảm bảo CNXH, vớ yếu cần “Dùng đấm đá bạo lực cách mạng chống lại đấm đá bạo lực phản biện pháp mạng, giành lấy tổ chức chính quyền và bảo đảm chính quyền”(13).

Quan điểm bạo lực cách mạng của hồ nước Chí Minh không thể đối lập với tinh thần yêu chuộng chủ quyền và nhà nghĩa nhân đạo của dân tộc nước ta mà là sự tiếp nối truyền thống cuội nguồn nhân nghĩa của phụ thân ông ta. Đối với hồ Chí Minh, trong cuộc chiến tranh chính đạo để hóa giải dân tộc, hóa giải giai cấp, việc sử dụng đấm đá bạo lực cũng nhằm mục tiêu mục đích hòa bình: “Dụng câu hỏi binh là vấn đề nhân nghĩa, ao ước cứu dân, cứu nước”(14). Theo Người, hòa bình phải là nền chủ quyền thật sự, gắn sát với độc lập, chủ quyền của Tổ quốc với tự do, dân nhà của nhân dân. Nếu kim chỉ nam đó ko được đáp ứng, phương thức triển khai chiến tranh tất yếu là bạo lực cách mạng. Đó chính là nghệ thuật khôn khéo dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại bạo lực phản giải pháp mạng của Người.

Tuy tôn vinh vai trò của bạo lực cách mạng nhưng sài gòn không tuyệt vời hóa mục đích của bạo lực, của đấu tranh vũ trang trong cuộc chiến tranh cách mạng. Cùng với Người, chiến đấu vũ trang chỉ là 1 trong những trong những cách thức để thực hiện mục tiêu chính trị của cách mạng. Với niềm tin ấy, sau thời điểm về nước sẵn sàng giành chủ yếu quyền, mon 12-1944, bên trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình hình cách mạng trong nước và trên nắm giới, hồ chí minh ra Chỉ thị thành lập và hoạt động đội “Việt nam giới tuyên truyền giải hòa quân”. Fan căn dặn: “Chính trị trọng rộng quân sự”(15), “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ vẻ ngoài xây dựng lực lượng vũ trang phương pháp mạng, phương châm xây dựng tía thứ quân, phương thức chuyển động là phối kết hợp quân sự với thiết yếu trị.

Trong quy trình lãnh đạo đương đầu giành bao gồm quyền, tp hcm và Đảng đã chỉ huy tích cực tạo ra và trở nên tân tiến lực lượng, để khi bao gồm thời cơ vẫn phát cồn khởi nghĩa vũ trang. Trước hết là xây dựng những căn cứ địa, bên cạnh đó mở các lớp đào tạo, đào tạo và huấn luyện cán bộ, xây dựng các tổ chức chính trị của quần chúng... Với việc chủ động, tích cực chuẩn bị đón đợi thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, khi cơ hội đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, toàn quốc đã đứng lên giành chính quyền về mình nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, kế thừa và phạt huy nghệ thuật và thẩm mỹ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trong biện pháp mạng tháng Tám năm 1945, hồ chí minh và Đảng Lao động vn đã triệu tập lãnh đạo thành lập lực lượng vũ trang phệ mạnh, với ba thứ quân và không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân team để tấn công bại những chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; đồng thời, kết hợp với xây dựng lực lượng chính trị mạnh mẽ của quần chúng để khi thời cơ đến tiến hành tổng tiến công, giành thành công quyết định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xem thêm: 100+ Câu Đố Tiếng Anh Có Đáp Án, 70 Câu Đố Tiếng Anh Thú Vị Nhất

2. Quý giá thời đại

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa phản ánh hoài vọng được sinh sống trong độc lập, thoải mái và công bằng, bình đẳng của không chỉ dân tộc việt nam mà còn là ý chí, hoài vọng của mọi dân tộc bị áp bức, tách bóc lột trên cầm giới, như hồ chí minh đã khẳng định: “tất cả các dân tộc trên trái đất đều có mặt bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng đều có quyền sống, quyền phấn kích và quyền từ bỏ do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc là nguyện vọng cháy rộp hơn bất cứ yêu cầu nào khác. Nó là đk tiên quyết cho rất nhiều quyền tự do, dân nhà của bé người.

Điều đặc biệt cần lưu ý, sáng tạo của hồ nước Chí Minh không chỉ có là bạn xây dựng cửa hàng lý luận cho sự nghiệp tranh đấu giành tự do dân tộc của nước ta mà còn là một người tổ chức triển khai và chỉ đạo sự nghiệp bí quyết mạng giải tỏa dân tộc. Trong quá trình tổ chức và chỉ huy sự nghiệp bí quyết mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hồ chí minh đã thể hiện trách nhiệm của fan đứng đầu. Người tổ chức triển khai vừa kháng chiến, vừa con kiến quốc với lòng tin “các vua Hùng đã bao gồm công dựng nước, chưng cháu ta nên cùng nhau giữ đem nước”. Chống chiến song song với kiến quốc, đấu tranh song song với xây dựng, và một lúc thực hiện hai trách nhiệm chiến lược là nét độc đáo và khác biệt của bí quyết mạng Việt Nam mang dấu tích Hồ Chí Minh. Bạn xác định, kháng mặt trận kỳ gian khổ, phức tạp, khó khăn khăn, nhưng nhất định chiến thắng lợi. Giải thích của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa vốn đã sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng chế hơn vì đang đi vào thực tiễn, được làm đa dạng chủng loại bởi chiến thắng của biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 cũng như thắng lợi của cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lấn của dân chúng Việt Nam.

Thực tiễn chỉ huy toàn dân tộc bản địa đấu tranh giành độc lập và tao loạn chống chiến tranh xâm lược đang làm đa dạng chủng loại thêm lý luận của Người về phong thái mạng và cuộc chiến tranh giải phóng. Tự đó, có thể khẳng định, những hiến đâng sáng tạo của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc, cả trong thực tiễn và trình bày đã bổ sung cho kho báu lý luận phương pháp mạng cố kỉnh giới, kho tàng lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống dựng nước cùng giữ nước đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về phong thái mạng giải hòa dân tộc mang ý nghĩa thời đại mô tả đậm nét nghỉ ngơi chỗ, nó sẽ tác động thâm thúy đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên thay giới. Nếu như như thắng lợi của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 đang thức tỉnh các dân tộc trên quả đât về quyền tự do, chủ quyền của mỗi dân tộc, thì chiến thắng của cuộc nội chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên đậy đã có tác dụng “chấn hễ địa cầu”, thức tỉnh những dân tộc sống châu Á, châu Phi và châu mĩ - Latinh đứng dậy đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành chủ quyền dân tộc.

Trong quy trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã kiên định con đường phương pháp mạng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lọc là: tự do dân tộc nối liền với CNXH, kiên định mục tiêu: “Độc lập - tự do - Hạnh phúc”. Hiện tại nay, bốn tưởng của fan vẫn soi sáng con đường đi lên của biện pháp mạng Việt Nam. Để thực hiện kim chỉ nam xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc trưng nhất được Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định là: kiên định mục tiêu hòa bình dân tộc nối liền với CNXH.

Để đạt được điều đó, hơn thời điểm nào hết, chúng ta cần yêu cầu nắm kiên cố hạt nhân tứ tưởng tp hcm về giải tỏa dân tộc, giải phóng con người, nắm rõ phương thức giải quyết mối quan hệ dân tộc - con fan trên đại lý nhận thức đúng chuẩn đặc điểm của dân tộc và sự vận động, trở nên tân tiến của thời đại. Chỉ có như vậy, họ mới thành công xuất sắc trong nhiệm vụ đưa bốn tưởng hồ chí minh vào cuộc sống để xử lý những sự việc do trong thực tiễn đặt ra. Đó cũng là một trong những điều kiện đặc biệt quan trọng nhất bảo đảm cho thắng lợi của bí quyết mạng vn trong lúc này và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử Đảng, học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *