ĐỀ THI MINH HỌA 2018 MÔN HÓA


Họ, thương hiệu thí sinh: ……………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề thi minh họa 2018 môn hóa


Số báo danh: …………………………………………………………………..

Mã đề thi 001
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:


A. NaCl.B. Na2CO3.C. NaNO3.D. HCl.

Câu 43. Trong các chất sau, chất gây ô nhiễm và độc hại không khí có xuất phát từ khí thải sống là

A. CO.B. O3.C. N2.D. H2.

Câu 44. Este nào dưới đây có phản nghịch ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH2CH3.B. CH2=CHCOOCH3.C. HCOOCH3.D. CH3COOCH3.

Câu 45. Công thức của sắt(II) hiđroxit là

A. Fe(OH)3.B. Fe(OH)2.C. FeO.D. Fe2O3.

Câu 46. Polime nào sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh?


A. Amilozơ.B. Xenlulozơ.C. Amilopectin.D. Polietilen.

Câu 47. Chất nào tiếp sau đây vừa bội phản ứng với hỗn hợp HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?


A. CH4.B. Cminhmangreen.com.C. Na2CO3.D. CO.

Câu 52. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A. kết tủa trắng.B. kết tủa đỏ nâu.
C. bọt khí.D. dung dịch màu xanh.

Câu 53. Cho 4,48 lít khí teo (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam sắt kẽm kim loại và tất cả hổn hợp khí bao gồm tỉ khối đối với H2 là 20. Giá trị của m là

A. 7,2.

B. 3,2.

C. 6,4.

D. 5,6.

Câu 54. Cho 375 ml hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 15,6.

B. 7,8.

C. 3,9.

D. 19,5.

Câu 55. Trong chống thí nghiệm, khí X được điều chế cùng thu vào bình tam giác bằng cách đẩy bầu không khí như hình vẽ bên.

Khí X là

*

A. H2.B. C2H2.C. NH3.D. Cl2.

Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy phân etyl axetat chiếm được ancol metylic.B. Etyl fomat gồm phản ứng tráng bạc.
C. Triolein phản nghịch ứng được với nước brom.D. Ở đk thường, tristearin là chất rắn.

Câu 57. Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp metyl axetat và etyl axetat, chiếm được Cminhmangreen.com với m gam H2O. Hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 25 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 5,4.

B. 4,5.

C. 3,6.

D. 6,3.

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đối kháng chức, mạch hở) bởi minhmangreen.com, thu được 4,48 lít Cminhmangreen.com cùng 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Bí quyết phân tử của X là

A. C2H7N.B. C4H11N.C. C3H9N.D. C2H5N.

o

o

Câu 59. Cho sơ đồ dùng phản ứng sau:


NH +minhmangreen.com NO +minhmangreen.com NO

+H2O +minhmangreen.com HNO +Cu,t  Cu(NO ) t NO


3 xt, to

2 3 3 2 2


Mỗi mũi tên là 1 phản ứng hóa học. Số phản nghịch ứng mà lại nitơ vào vai trò hóa học khử là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 60. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia làm phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 61. Cho các phát biểu sau:

Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), nhận được khí H2 sinh hoạt catot.

Cho teo dư qua tất cả hổn hợp Al2O3 cùng CuO đun nóng, nhận được Al và Cu.

Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 với H2SO4, có xuất hiện ăn mòn năng lượng điện hóa.

Kim các loại có ánh nắng mặt trời nóng rã thấp nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất có thể là Ag.

Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được hóa học rắn bao gồm Ag cùng AgCl. Số tuyên bố đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 62. Cho este đa chức X (có phương pháp phân tử C6H10O4) chức năng với hỗn hợp NaOH, thu được thành phầm gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không tồn tại phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo tương xứng của X là

A. 4.B. 3.C. 5.D. 2.

Câu 63. Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH, nhận được dung dịch

Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Quý giá của m là

A. 1,76.

Xem thêm: Lộ Clip Nhóm Nữ Sinh Đánh Hội Đồng, Còn Lột Đồ, Làm Nhục Bạn Học, Nghe Đến Độ Tuổi Mà Sốc

B. 2,13.

C. 4,46.

D. 2,84.

Câu 64. Hỗn phù hợp E tất cả muối vô cơ X (CH8N2O3) với đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được khí Z. Cho E chức năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí T và chất hữu cơ Q. đánh giá nào dưới đây sai?


A. Hóa học Y là H2NCH2CONHCH2COOH.B. Hóa học Q là H2NCH2COOH.
C. Chất Z là NH3 và hóa học T là Cminhmangreen.com.D. Chất X là (NH4)2CO3.

Câu 65. Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X. đến dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất trong hàng phản ứng được với hỗn hợp X là

A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.

Câu 66. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với năng suất 81%, hấp thụ tổng thể khí Cminhmangreen.com có mặt vào dung dịch đựng 0,05 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa cùng dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào X, cho đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml hỗn hợp NaOH 1M. Quý giá của m là

A. 6,0.

B. 5,5.

C. 6,5.

D. 7,0.

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

+ KOH + Cl + KOH + H SO + FeSO + H SO

Cr(OH)3 X 2Y 24Z 4 24T

Biết X, Y, Z, T là những hợp hóa học của crom. Chất Z và T lần lượt là

A. K2Cr2O7 với Cr2(SO4)3.B. K2Cr2O7 cùng CrSO4.
C. K2CrO4 cùng CrSO4.D. K2CrO4 cùng Cr2(SO4)3.

Câu 68. Tiến hành nghiên cứu với những dung dịch X, Y, Z và T. Công dụng được ghi làm việc bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

Y

Quỳ tímQuỳ chuyển sang màu sắc xanh

X, Z

Dung dịch AgNO3 vào NH3, đun nóngTạo kết tủa Ag

T

Dung dịch Br2Kết tủa trắng

Z

Cu(OH)2Tạo dung dịch màu xanh da trời lam

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol.B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.

Câu 69. Tiến hành những thí nghiệm sau:

Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlminhmangreen.com.

Cho Al2O3 vào lượng dư hỗn hợp NaOH.

Sục khí Cminhmangreen.com mang lại dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Cho sắt vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(g) mang lại Mg dư vào hỗn hợp HNO3 (phản ứng ko thu được hóa học khí).

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch cất hai muối là

A. 4.B. 5.C. 2.D. 3.

*
Câu 70. Cho 3,2 gam tất cả hổn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 với H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X buộc phải vừa đầy đủ V lít khí minhmangreen.com (đktc), nhận được 4,48 lít Cminhmangreen.com (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B. 7,84.

C. 8,96.

D. 10,08.

Câu 71. Cho thong thả dung dịch HCl 1M vào dung dịch đựng x mol NaOH cùng y mol NaAlminhmangreen.com. Số mol Al(OH)3 (n mol) sản xuất thành nhờ vào vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ dùng thị bên.

Giá trị của x cùng y theo lần lượt là

A. 0,30 cùng 0,30.B. 0,30 với 0,35.C. 0,15 cùng 0,35.D. 0,15 và 0,30.

Câu 72. Cho các chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat. Số chất công dụng được với nước brom ở điều kiện thường là

A. 5.B. 4.C. 6.D. 7.

Câu 73. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 cùng NaCl (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 3) cùng với cường độ mẫu điện 1,34A. Sau thời hạn t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có cân nặng giảm 10,375 gam so với hỗn hợp ban đầu. Mang lại bột Al dư vào Y, nhận được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, năng suất điện phân 100%, làm lơ sự tổ hợp của khí vào nước với sự bay hơi của nước. Quý giá của t là

A. 7.B. 6.C. 5.D. 4.

Câu 74. Đốt cháy trọn vẹn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo do axit cacboxylic no cùng hai ancol) nên vừa đầy đủ 6,72 lít khí minhmangreen.com (đktc), chiếm được 0,5 mol tất cả hổn hợp Cminhmangreen.com với H2O. Mang lại a gam X phản bội ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 6,7.

C. 10,7.D. 7,2.

Câu 75. Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có Ba, BaO, Al với Al2O3 vào nước (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ trọn vẹn 1,2096 lít khí Cminhmangreen.com (đktc) vào Y, chiếm được 4,302 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa, thu được hỗn hợp Z chỉ chứa một hóa học tan. Khía cạnh khác, dẫn thong thả Cminhmangreen.com mang lại dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 6,79. B. 7,09. C. 2,93. D. 5,99.

Câu 76. Hỗn phù hợp X đựng hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp Z (gồm X và Y) buộc phải vừa đủ 1,035 mol minhmangreen.com, nhận được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp Cminhmangreen.com và N2. Phần trăm cân nặng của amin có trọng lượng phân tử nhỏ tuổi hơn trong Z là

A. 21,05%.B. 16,05%.C. 13,04%.D. 10,70%.

Câu 77. Hỗn thích hợp X có Fe2O3, FeO và Cu (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 16% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được hỗn hợp Y và còn sót lại 0,27m gam chất rắn ko tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) cùng 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40.

B. 48.

C. 32.

D. 28.

Câu 78. Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1. Mang lại m gam Z công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T cất (m + 12,24) gam tất cả hổn hợp muối natri của glyxin với alanin. Dung dịch T phản bội ứng về tối đa với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch cất 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Phần trăm cân nặng nitơ trong Y là 15,73%.B. Số link peptit trong phân tử X là 5.
C. Tỉ lệ số cội Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.D. Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 20,29%.

Câu 79. Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam lếu láo hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO cùng CuO vào 200 gam hỗn hợp H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ đựng muối sunfat th-nc của kim loại, tất cả hổn hợp khí Y có 0,01 mol N2O với 0,02 mol NO. Mang đến X phản ứng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được 84,386 gam hóa học rắn. Nồng độ tỷ lệ của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với quý hiếm nào sau đây?

A. 0,85.

B. 1,06.

C. 1,45.

D. 1,86.

Câu 80. Cho những chất cơ học mạch hở: X là axit không no bao gồm hai link π trong phân tử, Y là axit no 1-1 chức, Z là ancol no nhị chức, T là este của X, Y cùng với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam các thành phần hỗn hợp M bao gồm X và T, nhận được 0,1 mol Cminhmangreen.com và 0,07 mol H2O. đến 6,9 gam M làm phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được tất cả hổn hợp muối khan E. Đốt cháy trọn vẹn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol Cminhmangreen.com cùng 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có mức giá trị gần nhất với quý giá nào sau đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *