Điều lệ trường tiểu học 2010

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 41/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; chế độ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 12 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ sở ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchi tiết và lí giải thi hành một vài điều của lý lẽ Giáo dục; căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của cơ quan chính phủ quyđịnh trách nhiệm làm chủ nhà nước về giáo dục; Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học,Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Điều lệ trường tiểu học 2010

ban hành kèm theoThông tư này Điều lệ Trường tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệulực thi hành từ thời điểm ngày 15 mon 02 năm 2011. Thông tứ này sửa chữa thay thế Quyết định số51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 mon 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành Điều lệ Trường đái học. Các quy định trước đây trái với nguyên lý tạiThông bốn này hầu như bị bến bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ giáo dục Tiểu học, thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, quản trị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương,Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy chịu trọng trách thi hành Thông tư này.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo Trung ương; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; - Hội đồng quốc gia giáo dục; - các bộ, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Website chủ yếu phủ; - Website bộ GD&ĐT; - giữ VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành cố nhiên Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaBộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệnày quy định tổ chức và hoạt động vui chơi của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quảnlí bên trường; chương trình giáo dục và vận động giáo dục; giáo viên; họcsinh; tài sản của phòng trường; đơn vị trường, mái ấm gia đình và buôn bản hội.

2. Điều lệnày vận dụng cho trường tè học; lớp tiểu học tập trong trường phổ thông có không ít cấphọc với trường siêng biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dụctiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia chuyển động giáo dục cấp cho tiểu học.

Điều 2. Vị trí trường tiểu học tập trong hệ thống giáo dục quốcdân

Trường đái họclà cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông của khối hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm tư biện pháp phápnhân, tài năng khoản và nhỏ dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của trường tè học

1. Tổ chức triển khai giảngdạy, tiếp thu kiến thức và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trìnhgiáo dục đa dạng cấp Tiểu học tập do bộ trư­ởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành.

2. Huy độngtrẻ em tới trường đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã quăng quật học đến trường,thực hiện thông dụng giáo dục và chống mù chữ trong cùng đồng. Dấn bảo trợ vàgiúp những cơ quan gồm thẩm quyền quản lí lí các vận động giáo dục của các cơ sởgiáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tập theo sự cắt cử của cấpcó thẩm quyền. Tổ chức triển khai kiểm tra cùng công nhận hoàn thành chương trình đái họccho học viên trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụtrách.

3. Xây dựng,phát triển bên trường theo những quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụphát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

4. Thực hiệnkiểm định unique giáo dục.

5. Quản ngại lícán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh.

6. Quản ngại lí, sửdụng khu đất đai, cửa hàng vật chất, trang thiết bị và tài chủ yếu theo giải pháp củapháp luật.

7. Phối hợp vớigia đình, các tổ chức và cá nhân trong xã hội thực hiện chuyển động giáo dục.

8. Tổ chứccho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học viên tham gia các vận động xãhội trong cùng đồng.

9. Thực hiệncác nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ khác theo phương pháp của pháp luật.

Điều 4. Trường đái học, lớp tiểu học tập trong ngôi trường phổ thôngcó các cấp học với trường chăm biệt, cơ sở giáo dục và đào tạo khác tiến hành chươngtrình giáo dục và đào tạo tiểu học

1. Trường tiểuhọc đư­ợc tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục.

a) ngôi trường tiểuhọc công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư chi tiêu xây dựng cửa hàng vật chất, đảm bảokinh phí cho các nhiệm vụ đưa ra thường xuyên;

b) trường tiểuhọc tư thục do những tổ chức thôn hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tếhoặc cá nhân thành lập, chi tiêu xây dựng đại lý vật hóa học và bảo vệ kinh chi phí hoạtđộng bởi vốn ngoài giá cả Nhà nước.

2. Lớp đái họctrong ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, trường siêng biệt, gồm:

a) Lớp tè họctrong trường phổ thông có không ít cấp học;

b) Lớp tiểu họctrong trường phổ thông dân tộc bán trú;

c) Lớp tiểu họctrong trư­ờng giành cho trẻ em khuyết tật;

d) Lớp tè họctrong trư­ờng giáo dưỡng, trung trung khu học tập cộng đồng và lớp tiểu học trong trườngthực hành sư phạm.

3. Cơ sở giáodục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm : lớp giành cho trẻ em vìhoàn cảnh khó khăn khăn, lớp giành cho trẻ khuyết tật ko được đến lớp ở đơn vị trường.

Điều 5. Tên trường, biển lớn tên trường

1. Tên trư­ờngđược chính sách như­ sau: tr­ường tiểu học với tên riêng của trường. Tên trư­ờng đ­ượcghi trên quyết định ra đời trường, con dấu, biển cả trường cùng các sách vở giaodịch.

2. Hải dương têntrường:

a) Góc trênbên trái:

- mẫu thứ nhất:Uỷ ban dân chúng huyện (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh) cùng tên huyện (quận,thị xã, tp thuộc tỉnh);

- chiếc thứhai: Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo.

b) Ở giữa:ghi thương hiệu tr­ường theo cách thức tại khoản 1 của Điều này;

c) Cuối cùng:ghi địa chỉ, số smartphone của tr­ường.

3. Thương hiệu trườngvà biển lớn tên trường của trường chăm biệt có quy định về tổ chức triển khai và hoạt độngriêng thì thực hiện theo quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động của loại ngôi trường chuyênbiệt đó.

Điều 6. Phân cấp cho quản lí

1. Trư­ờng tiểuhọc vì chưng Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thức giấc (sau trên đây gọichung là cung cấp huyện) quản ngại lí.

2. Các lớp tiểuhọc, cơ sở giáo dục và đào tạo khác triển khai chương trình giáo dục tiểu học hình thức tạikhoản 2 cùng khoản 3 Điều 4 của Điều lệ này bởi vì cấp bao gồm thẩm quyền thành lập và hoạt động quảnlí.

3. Chống giáodục và đào tạo và giảng dạy thực hiện chức năng quản lí nhà nước so với mọi loại hình trường,lớp tiểu học tập và những cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục tiểu họctrên địa bàn.

Điều 7. Tổ chức triển khai và hoạt động giáo dục hoà nhập mang đến học sinhkhuyết tật vào trường tiểu học

Tổ chức và hoạtđộng giáo dục đào tạo hoà nhập cho học viên khuyết tật trong trường tiểu học theo quy địnhcủa Luật tín đồ khuyết tật, những văn phiên bản hướng dẫn thực hiện Luật tín đồ khuyết tật,các phương pháp của Điều lệ này và lý lẽ về giáo dục và đào tạo hoà nhập dành riêng cho ngườikhuyết tật do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 8. Tổ chức triển khai và hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trútiểu học, các lớp tiểu học trong ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trườngchuyên biệt

1. Tổ chức vàhoạt cồn của trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú đái học tiến hành các quy địnhcủa Điều lệ này cùng Quy chế tổ chức triển khai và hoạt đông của trường đa dạng dân tộcbán trú.

2. Tổ chức triển khai vàhoạt động của các lớp tiểu học trong ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học tập thực hiệncác luật của Điều lệ này với Điều lệ trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung họcphổ thông cùng trường phổ thông có rất nhiều cấp học.

3. Tổ chức vàhoạt động của những lớp tiểu học tập trong trường chăm biệt thực hiện các quy địnhcủa Điều lệ này cùng Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của trường chuyên biệt.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

Điều 9. Điều kiện ra đời trường tiểu học và đk để đượccho phép vận động giáo dục

1. Ngôi trường tiểuhọc được ra đời khi bao gồm đủ những điều khiếu nại sau:

a) gồm đề ánthành lập trường tương xứng với quy hướng mạng lưới đại lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu yêu cầuphát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của địa phư­ơng, tạo dễ ợt cho trẻ nhỏ đến trườngnhằm bảo đảm an toàn thực hiện phổ cập giáo dục đái học;

b) Đề ánthành lập trường xác minh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch xây dựngvà cải cách và phát triển nhà trường; chương trình và văn bản giáo dục; khu đất đai, cửa hàng vậtchất, thiết bị, địa điểm dự kiến desgin trường; tổ chức triển khai bộ máy, nguồn lực có sẵn vàtài chính.

2. đơn vị trườngđược phép hoạt động giáo dục khi có đủ những điều kiện sau:

a) có quyết địnhthành lập hoặc quyết định chất nhận được thành lập trường;

b) Địa điểmxây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, bình yên cho fan học, bạn dạyvà người lao động;

c) bao gồm đấtđai, trường sở, cửa hàng vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

d) tài năng liệugiảng dạy, tiếp thu kiến thức theo quy định tương xứng với cấp học;

e) gồm đội ngũnhà giáo với cán cỗ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng nhất về tổ chức cơ cấu đảmbảo triển khai chương trình giáo dục và tổ chức các chuyển động giáo dục;

g) có đủ nguồnlực tài thiết yếu theo phương tiện để bảo vệ duy trì với phát triển hoạt động giáo dục;

h) có quy chếtổ chức và buổi giao lưu của nhà trường.

3. Vào thờihạn quy định cho phép, nếu công ty trường có đủ các điều khiếu nại theo quy định tại khoản2 của Điều này thì được cơ quan tất cả thẩm quyền được cho phép hoạt động giáo dục; hếtthời hạn phương tiện cho phép, nếu không đủ đk thì quyết định ra đời hoặcquyết định có thể chấp nhận được thành lập bị thu hồi.

Điều 10. Thẩm quyền thành lập và hoạt động hoặc cho phép thành lập; chophép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, phân chia tách, giảithể trường tiểu học

1. Quản trị Uỷban nhân dân cung cấp huyện đưa ra quyết định thành lập, sáp nhập, phân tách tách, giải thể đốivới ngôi trường tiểu học tập công lập và được cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giảithể đối với trường tè học tứ thục.

2. Trưởng phònggiáo dục và huấn luyện quyết định cho phép hoạt đụng giáo dục, đình chỉ hoạt độnggiáo dục so với trường tiểu học.

Điều 11. Hồ nước sơ cùng trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động hoặc đến phépthành lập; được cho phép hoạt hễ giáo dục so với trường tiểu học

1. Làm hồ sơ đềnghị thành lập hoặc có thể chấp nhận được thành lập ngôi trường gồm:

a) Đề ánthành lập trường;

b) Tờ trình vềĐề án thành lập và hoạt động trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế buổi giao lưu của trường;

c) Sơ yếu lílịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm cho Hiệu trưởng;

d) Ý kiến bằngvăn phiên bản của các cơ quan liêu có tương quan về việc thành lập trường;

e) report giảitrình bài toán tiếp thu ý kiến của các cơ quan lại có liên quan và report bổ sung theoý kiến lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân cấp cho huyện (nếu có).

2. Trình tự,thủ tục ra đời trường:

a) Uỷ bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau phía trên gọi phổ biến là cung cấp xã) so với trường tiểuhọc công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường đái học bốn thục tất cả trách nhiệmlập làm hồ sơ theo hình thức tại khoản 1 của Điều này;

b) chống giáodục và đào tạo và giảng dạy nhận hồ sơ, chu đáo điều kiện thành lập và hoạt động trường theo khí cụ tạikhoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Vào thời hạn trăng tròn ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ đúng theo lệ, trường hợp thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy có chủ kiến bằngvăn phiên bản và giữ hộ hồ sơ đề nghị thành lập trường cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Uỷ bannhân dân cung cấp huyện nhấn hồ sơ, để ý điều kiện thành lập và hoạt động trường theo quy địnhtại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Vào thời hạn trăng tròn ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ đúng theo lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định ra đời trường đốivới trường công lập hoặc cho phép thành lập trường đối với trường bốn thục; trườnghợp không quyết định thành lập trường hoặc chưa chất nhận được thành lập trường, Uỷban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục đào tạo và đào tạo biếtrõ lí do và hướng giải quyết.

3. Làm hồ sơ đềnghị chất nhận được nhà trường vận động giáo dục:

a) Tờ trìnhcho phép chuyển động giáo dục;

b) Quyết địnhthành lập hoặc có thể chấp nhận được thành lập trường;

c) Văn bạn dạng thẩmđịnh của những cơ quan liêu có liên quan về những điều kiện vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 9của Điều lệ này.

4. Trình tự,thủ tục được cho phép nhà trường vận động giáo dục:

a) ngôi trường tiểuhọc công lập, tổ chức hoặc cá thể đối với trường tiểu học tứ thục bao gồm trách nhiệmlập hồ sơ đề nghị chất nhận được hoạt động giáo dục đào tạo theo qui định tại khoản 3 của Điềunày;

b) phòng giáodục và đào tạo và huấn luyện nhận hồ sơ, chú ý điều kiện cho phép hoạt động giáo dục quy địnhtại Điều 9 của Điều lệ này. Trong thời hạn đôi mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ vừa lòng lệ, phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện quyết định cho phép nhà trường tổ chứchoạt hễ giáo dục; trường hợp chưa quyết định được cho phép hoạt động giáo dục,phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy có văn bản thông báo cho trường hiểu ra lí vì và hướnggiải quyết.

Điều 12. Sáp nhập, chia, bóc tách trường tiểu học

1. Việc sápnhập, chia, bóc trường tiểu học tập phải bảo vệ các yêu cầu sau:

a) bởi vì quyền lợihọc tập của học sinh;

b) phù hợp vớiquy hoạch mạng lưới các đại lý giáo dục;

c) Đáp ứngyêu mong phát triển tài chính - thôn hội;

d) Bảo đảmquyền lợi của cán cỗ quản lí, giáo viên, nhân viên;

e) Góp phầnnâng cao unique và tác dụng giáo dục tiểu học.

2. Trình tự,hồ sơ, thủ tục sáp nhập, chia, bóc tách trường tiểu học để thành lập trường đái họcmới được thực hiện theo mức sử dụng tại Điều 11 của Điều lệ này.

Điều 13. Đình chỉ chuyển động giáo dục đái học

1. Ngôi trường tiểuhọc, đại lý có hoạt động giáo dục tiểu học bị đình chỉ chuyển động giáo dục đái họckhi xảy ra một trong những trường hòa hợp sau:

a) có hành vigian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

b) ko đảmbảo một trong các điều kiện chế độ tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này vàkhông đảm bảo an toàn điều kiện hoạt động bình thường của giáo dục và đào tạo tiểu học;

c) người chophép vận động giáo dục không đúng thẩm quyền;

d) ko triểnkhai hoạt động giáo dục vào thời hạn quy định cho phép kể từ ngày được phéphoạt cồn giáo dục;

e) Vi phạmquy định của quy định về giáo dục và đào tạo bị xử phạt vi phạm luật hành chính ở mức độ phảiđình chỉ;

g) những trườnghợp vi phạm luật khác theo nguyên lý của pháp luật.

2. Quyết địnhđình chỉ hoạt động giáo dục so với trường đái học, cửa hàng có vận động giáo dụctiểu học cần ghi rõ lí do, thời hạn đình chỉ; biện pháp bảo đảm an toàn quyền lợi củahọc sinh, cán cỗ quản lí, cô giáo và nhân viên. Quyết định đình chỉ phải đượccông ba công khai.

3. Trình tự,thủ tục đình chỉ vận động giáo dục tiểu học hoặc chất nhận được hoạt hễ giáo dụctiểu học tập trở lại:

a) khi trườngtiểu học, những cơ sở có vận động giáo dục tiểu học vi phạm quy định trên khoản 1của Điều này, phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện tổ chức kiểm tra review mức độ vi phạm;

b) Trưởngphòng giáo dục và huấn luyện căn cứ vào tầm khoảng độ vi phạm, đưa ra quyết định đình chỉ hoạt độnggiáo dục tiểu học và báo cáo Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện;

c) Sau thời hạnđình chỉ, nếu đơn vị bị đình chỉ đang khắc phục được lý do dẫn mang lại việcđình chỉ và tất cả hồ sơ kiến nghị được vận động trở lại thì Trưởng phòng giáo dụcvà đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục tiểu học tập trở lại. Trong trườnghợp chưa cho phép hoạt động giáo dục và đào tạo trở lại, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạocó văn bản thông báo mang lại trường thấu hiểu lí do và hướng giải quyết;

d) hồ sơ đềnghị được chuyển động giáo dục trở lại thực hiện theo chế độ tại khoản 3 Điều11 của Điều lệ này.

Điều 14. Giải thể trường tiểu học

1. Trường tiểuhọc bị giải thể khi xảy ra một trong số trường hợp sau:

a) Vi phạmnghiêm trọng các quy định về quản lí, tổ chức, buổi giao lưu của trường tè học; ảnhhưởng rất lớn đến quality giáo dục;

b) không còn thờigian đình chỉ mà không khắc phục được tại sao dẫn tới việc đình chỉ;

c) Mục tiêuvà nội dung hoạt động ghi vào quyết định ra đời hoặc chất nhận được thành lậptrường tiểu học tập không còn tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế tài chính - thôn hội;

d) Theo đềnghị của tổ chức, cá thể thành lập trường tè học.

2. Quyết địnhgiải thể đề nghị ghi rõ lí vị giải thể, các biện pháp đảm bảo an toàn quyền lợi của họcsinh, cán cỗ quản lí, giáo viên và nhân viên. Quyết định giải thể trường tiểu họcphải được công bố công khai.

3. Trình tự,thủ tục giải thể trường tiểu học, cơ sở giáo dục đào tạo khác:

a) chống giáodục và giảng dạy kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm luật theo dụng cụ tại điểm a, điểmb, điểm c khoản 1 của Điều này hoặc coi xét ý kiến đề nghị giải thể của tổ chức, cánhân ra đời trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân cấp huyệnra ra quyết định giải thể;

b) Uỷban nhân cấp cho huyện căn cứ ý kiến đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nên quyếtđịnh giải thể trong vòng 20 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ nước sơ.

Điều 15. Làm hồ sơ đình chỉ chuyển động giáo dục; sáp nhập, chia,tách, giải thể trường tiểu học

1. Hồ sơ đìnhchỉ hoạt động giáo dục:

a) Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

b) Biên bảnkiểm tra;

2. Hồ sơ sápnhập, chia, tách:

a) Đề án vềsáp nhập, chia, tách;

b) Tờ trình vềđề án sáp nhập, chia, tách;

c) những văn bảnxác dấn về tài chính, tài sản, đất đai, những khoản vay, nợ yêu cầu trả và những vấnđề khác tất cả liên quan;

d) Ý loài kiến bằngvăn bạn dạng của những cơ quan gồm liên quan.

3. Làm hồ sơ giảithể:

a) trường tiểuhọc giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, hồ sơ gồm:

- Tờ trìnhxin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm luật điểm a khoản 1 Điều 14của Điều lệ này;

- Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

- Biên phiên bản kiểmtra;

- Tờ trình đềnghị giải thể ở trong phòng giáo dục với đào tạo.

b) trường tiểuhọc giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, làm hồ sơ gồm:

- hồ sơ đìnhchỉ chuyển động giáo dục;

- các văn bảnvề câu hỏi không khắc phục được lý do bị đình chỉ chuyển động giáo dục;

- Tờ trình đềnghị giải thể trong phòng giáo dục với đào tạo.

Điều 16. Điều kiện cùng trình tự, giấy tờ thủ tục đăng kí ra đời cơsở giáo dục và đào tạo khác triển khai chương trình giáo dục tiểu học

1. Tổ chức,cá nhân đăng kí thành lập cơ sở giáo dục đào tạo khác triển khai chương trình giáo dụctiểu học tập đ­ược cấp tất cả thẩm quyền có thể chấp nhận được thành lập khi đảm bảo an toàn các điều kiệnsau:

a) hỗ trợ yêucầu thông dụng giáo dục tiểu học tập của địa phư­ơng;

b) Được mộttrường tiểu học nhấn bảo trợ và giúp cơ quan gồm thẩm quyền quản lí về các hoạtđộng giáo dục và đào tạo theo điều khoản tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 củaĐiều lệ này;

c) tất cả giáoviên theo tiêu chuẩn quy định trên Điều 36 của Điều lệ này;

d) gồm phòng họctheo nguyên lý tại Điều 46 của Điều lệ này.

2. Trình tự,thủ tục đăng kí thành lập cơ sở giáo dục và đào tạo khác triển khai chương trình giáo dụctiểu học:

a) Tổ chức,cá nhân bao gồm hồ sơ đăng kí cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm : tờ trình đề nghịthành lập cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục tiểu học kèm theobản sao văn bằng, chứng từ hợp lệ của ngư­ời dự con kiến phụ trách cửa hàng giáo dụcđó, văn bản nhận bảo trợ của một ngôi trường tiểu học tập cùng địa bàn trong huyện;

b) quản trị Ủyban nhân dân cung cấp xã đón nhận hồ sơ, xem xét, bao gồm văn bản cho phép ra đời cơsở giáo dục khác tiến hành chương trình giáo dục tiểu học. Việc có thể chấp nhận được thànhlập hoặc không có thể chấp nhận được thành lập nên được vấn đáp bằng văn bản, vào thời hạnkhông quá đôi mươi ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ nước sơ đúng theo lệ.

Điều 17. Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường

1. Học viên đ­ượctổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc nhị lớp phó vì tập thể họcsinh thai hoặc vày giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định và hướng dẫn luân phiên trong năm học. Mỗilớp học tập có không quá 35 học sinh.

Mỗi lớp họccó một giáo viên nhà nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc các môn học. Biên chếgiáo viên một lớp theo quy định hiện hành trong phòng nước.

Ở số đông địabàn quan trọng đặc biệt khó khăn hoàn toàn có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi chohọc sinh đi học. Số lượng học viên và số lớp trình độ trong một lớp ghép phù hợpnăng lực dạy dỗ học của giáo viên và đk địa phương.

2. Mỗi lớp họcđ­ược tạo thành các tổ học sinh. Mỗi tổ gồm tổ trưởng, tổ phó do học viên trongtổ thai hoặc vì giáo viên công ty nhiệm lớp chỉ định và hướng dẫn luân phiên trong những năm học.

3. Đối với nhữnglớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối kết hợp các chuyển động chung.

4. Tuỳ theođiều kiện ở địa phương, trư­ờng tè học hoàn toàn có thể có thêm điểm trường ở những địabàn khác biệt để dễ ợt cho trẻ mang lại trường. Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệutrưởng hoặc một giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách điểm trường.

Điều 18. Tổ chăm môn

1. Tổ chuyênmôn bao hàm giáo viên, viên chức làm công tác làm việc thư viện, máy giáo dục. Mỗitổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu gồm từ 7 thành viêntrở lên thì có một đội nhóm phó.

2. Trách nhiệm củatổ chăm môn:

a) xuất bản kếhoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm mục đích thực hiện nay chư­ơngtrình, planer dạy học và vận động giáo dục;

b) Thực hiệnbồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, reviews chất lượng, hiệu quả giảngdạy, giáo dục đào tạo và quản lí áp dụng sách, thiết bị của những thành viên trong tổtheo kế hoạch của phòng trường;

c) Tham giađánh giá, xếp các loại giáo viên theo quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư tiểu họcvà reviews tổ trưởng, tổ phó.

3. Tổ chuyênmôn ở định kì nhị tuần một lần và những sinh hoạt khác khi bao gồm nhu cầucông việc.

Điều 19. Tổ văn phòng

1. Từng trườngtiểu học có một đội nhóm văn chống gồm các viên chức làm công tác làm việc y tế trường học,văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng tất cả tổ trưởng, tổ phó.

2. Trách nhiệm củatổ văn phòng:

a) tạo ra kếhoạch vận động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho bài toán thựchiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và vận động giáo dục ở trong nhà trường;

b) góp hiệu trưởngthực hiện trọng trách quản lí tài chính, tài sản trong đơn vị trường và hạch toán kếtoán, thống kê theo chế độ quy định;

c) Bồi d­ưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, nhận xét chất lượng, hiệu quả các bước củacác thành viên trong tổ theo kế hoạch ở trong phòng trường;

d) Tham giađánh giá, xếp loại viên chức; reviews tổ trưởng, tổ phó;

e) lưu trữ hồsơ của trường.

3. Tổ vănphòng ở định kì nhị tuần một lượt và các sinh hoạt không giống khi gồm nhu cầucông việc.

Điều 20. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởngtrư­ờng tiểu học tập là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản ngại lí các vận động và chấtlượng giáo dục của phòng tr­ường. Hiệu trưởng bởi vì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạobổ nhiệm đối với trường tiểu học tập công lập, công nhận so với trư­ờng tiểu họctư­ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc thừa nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

2. Bạn đượcbổ nhiệm hoặc công nhận làm cho Hiệu trưởng trư­ờng tè học phải đạt chuẩn chỉnh hiệutrưởng trường đái học.

3. Nhiệm kì củaHiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được nhận xét vàcó thể được bổ nhiệm lại hoặc thừa nhận lại. Đối với ngôi trường tiểu học tập công lập,Hiệu trưởng được cai quản lí một trường đái học không quá hai nhiệm kì. Mỗi Hiệutrưởng chỉ được giao quản lí lí một trường tè học.

4. Sau mỗinăm học, mỗi nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng trường tè học cho cán bộ, giáoviên trong trường và cấp gồm thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt độngvà unique giáo dục của nhà trường theo quy định.

5. Nhiệm vụvà quyền lợi của Hiệu trưởng:

a) Xây dựngquy hoạch cách tân và phát triển nhà trường; lập planer và tổ chức triển khai kế hoạch dạyhọc, giáo dục; báo cáo, tiến công giá tác dụng thực hiện nay trước Hội đồng trường cùng cáccấp tất cả thẩm quyền;

b) Thành lậpcác tổ chuyên môn, tổ văn phòng và công sở và các hội đồng tư vấn trong công ty trường; vấp ngã nhiệmtổ trưởng, tổ phó;

c) Phân công,quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khenth­ưởng, thực hành kỉ luật so với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) quản lí líhành chính; cai quản lí và thực hiện có tác dụng các nguồn tài chính, gia sản của nhàtrư­ờng;

e) quản lí họcsinh và tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục của phòng tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu họcsinh chuyển trường; ra quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánhgiá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, sống lại lớp; tổ chức triển khai kiểm tra, xác nhậnviệc chấm dứt chương trình tiểu học cho học sinh trong công ty trường và các đốitượng không giống trên địa phận trường phụ trách;

g) Dự những lớpbồi d­ưỡng về chính trị, chăm môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia đào tạo và giảng dạy bìnhquân 2 huyết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp cho và các chế độ ưu đãitheo quy định;

h) Thực hiệnquy chế dân chủ đại lý và tạo nên điều kiện cho những tổ chức chính trị - thôn hội trongnhà trường vận động nhằm nâng cấp chất lượng giáo dục;

i) Thực hiệnxã hội hoá giáo dục, kết hợp tổ chức, huy động những lực lượng xóm hội thuộc thamgia hoạt động giáo dục, đẩy mạnh vai trò ở trong phòng trường so với cộng đồng.

Điều 21. Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệutrưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và phụ trách trước Hiệu trưởng,do Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện bổ nhiệm so với trường công lập, công nhậnđối với trường tứ thục theo các bước bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng củacấp bao gồm thẩm quyền. Từng trường tiểu học tập có từ 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng, trường hợpđặc biệt rất có thể được bổ nhiệm hoặc thừa nhận thêm.

Xem thêm: Bán Màn Hình Lcd Cũ Hà Nội, Màn Hình Máy Tính Cũ Giá Rẻ Tại Hà Nội

2. Bạn đượcbổ nhiệm hoặc công nhận có tác dụng Phó Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt tới mức cao củachuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên tè học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ vày Hiệutrưởng phân công.

3. Nhiệm vụvà quyền lợi và nghĩa vụ của Phó Hiệu trưởng :

a) chịu đựng tráchnhiệm điều hành quá trình do Hiệu trưởng phân công;

b) Điều hànhhoạt động ở trong phòng trư­ờng lúc đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;

c) Dự các lớpbồi d­ưỡng về thiết yếu trị, siêng môn, nhiệm vụ quản lí; tham gia đào tạo và huấn luyện bìnhquân 4 huyết trong một tuần; được hư­ởng cơ chế phụ cung cấp và các chế độ ưu đãitheo quy định.

Điều 22. Tổng phụ trách Đội thiếu niên chi phí phong hồ nước Chí Minh

1. Tổng phụ tráchĐội thiếu thốn niên tiền phong tp hcm (sau đây điện thoại tư vấn là Tổng phụ trách Đội) làgiáo viên tiểu học tập được tu dưỡng về công tác làm việc Đội thiếu niên chi phí phong hồ nước ChíMinh, Sao Nhi đồng hồ Chí Minh.

2. Tổng phụ tráchĐội có trọng trách tổ chức, cai quản lí các hoạt động của Đội thiếu niên cùng Sao Nhi đồngở đơn vị trường với tổ chức, cai quản lí hoạt động giáo dục bên cạnh giờ lên lớp.

3. Mỗi trường đái học tất cả một Tổng phụ trách Đội vì Trưởngphòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo bổ nhiệm theo đề xuất của Hiệu trưởng trư¬ờng đái học.

Điều 23. Hội đồng trường

1. Hội đồngtrường đối với trường công lập, hội đồng quản ngại trị đối với trường tư thục (sauđây gọi phổ biến là hội đồng trường) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định vềphương hướng hoạt động vui chơi của nhà trường, huy động và thống kê giám sát việc sử dụng cácnguồn lực giành riêng cho nhà trường, gắn thêm nhà ngôi trường với xã hội và xã hội, đảm bảothực hiện kim chỉ nam giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức tổchức Hội đồng trường:

a) Đối vớitrường tiểu học tập công lập:

Hội đồng trườnggồm: đại diện tổ chức Đảng cùng sản Việt Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, đạidiện Công đoàn, thay mặt đại diện Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội,đại diện các tổ chăm môn, đại diện tổ văn phòng.

Hội đồng trườngcó chủ tịch, thư kí và những thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồngtrường trường đoản cú 7 mang lại 11 người;

b) Đối vớitrường đái học tư thục:

- ngôi trường tiểuhọc tư thục có Hội đồng quản lí trị: Hội đồng quản trị là Hội đồng ngôi trường hoặc Hộiđồng quản lí trị có thể đề nghị ra đời Hội đồng trường mở rộng;

- ngôi trường tiểuhọc bốn thục không có Hội đồng quản trị: Nhà đầu tư chi tiêu đề nghị thành lập và thamgia Hội đồng trường.

3. Nhiệm vụvà quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học công lập:

a) Quyết nghịvề mục tiêu, chiến lược, các dự án, planer phát triển ở trong phòng trường trong từnggiai đoạn với từng năm học;

b) Quyết nghịvề quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của nhà trường đểtrình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghịvề nhà trương thực hiện tài chính, tài sản của nhà trường;

d) Giám sátcác hoạt động của nhà trường; giám sát việc tiến hành các nghị quyết của Hội đồngtrường, việc triển khai quy chế dân chủ trong các buổi giao lưu của nhà trường.

4. Hoạt độngcủa Hội đồng ngôi trường tiểu học công lập:

Hội đồng trườnghọp thường kì ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp phải thiết, khi Hiệutrưởng hoặc không nhiều nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, chủ tịchHội đồng trường gồm quyền triệu tập phiên họp phi lý để giải quyết và xử lý những vấnđề gây ra trong quá trình thực hiện trách nhiệm và quyền hạn ở trong nhà trường. Chủtịch Hội đồng trường hoàn toàn có thể mời đại diện chính quyền cùng đoàn thể địa phươngtham dự buổi họp của Hội đồng trường khi phải thiết.

Phiên họp Hộiđồng trường được thừa nhận là thích hợp lệ khi xuất hiện từ tía phần tư số thành viên củahội đồng trở lên (trong kia có quản trị hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trườngđược trải qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần cha số thành viên có mặtnhất trí. Quyết nghị của Hội đồng ngôi trường được ra mắt công khai.

Hiệu trưởngnhà trường gồm trách nhiệm triển khai các quyết nghị hoặc tóm lại của Hội đồngtrường về đông đảo nội dung được luật tại khoản 3 của Điều này. Nếu Hiệu trưởngkhông duy nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì phải kịp thời báo cáo,xin chủ ý cơ quan quản lí lí giáo dục đào tạo cấp bên trên trực tiếp của trường. Trong thờigian chờ chủ kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải triển khai theoquyết nghị của Hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với luật pháp hiệnhành cùng Điều lệ này.

5. Thủ tụcthành lập Hội đồng trường tiểu học tập công lập:

Căn cứ vào cơcấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và buổi giao lưu của Hội đồng trường, Hiệu trưởngtổng hợp list nhân sự vì tập thể giáo viên và những tổ chức, đoàn thể nhàtrường giới thiệu, làm cho tờ trình kiến nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo thành quyếtđịnh thành lập và hoạt động Hội đồng trường. Quản trị hội đồng ngôi trường do các thành viên hộiđồng bầu; thư kí hội đồng do quản trị hội đồng chỉ định. Nhiệm kì của Hội đồngtrường là 5 năm; hằng năm, nếu gồm sự biến hóa về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bảnđề nghị cấp bao gồm thẩm quyền ra đưa ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.

6. Nhiệm vụ,quyền hạn, thủ tục ra đời và hoạt động của Hội đồng trường so với trường tiểuhọc bốn thục được triển khai theo Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của trường bốn thụcthuộc các cấp học tập phổ thông.

Điều 24. Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tư vấn

1. Hội đồngthi đua khen th­ưởng bởi vì Hiệu trưởng thành lập vào đầu tưng năm học. Hiệu trưởnglà quản trị hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: PhóHiệu trưởng, túng thiếu thư­ đưa ra bộ Đảng cùng sản Việt Nam, quản trị Công đoàn, túng thiếu thư­Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, các giáo viên nhà nhiệmlớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

Hội đồng thiđua khen th­ưởng góp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, ý kiến đề nghị danh sáchkhen thư­ởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên nhà trường.

Hội đồng thiđua khen thưởng họp vào thời gian cuối học kì và cuối năm học.

2. Hiệu trưởngcó thể thành lập và hoạt động các hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng về siêng môn, quản lí.Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần với thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấndo Hiệu trưởng quyết định.

Điều 25. Tổ chức triển khai Đảng cộng sản việt nam và đoàn thể vào trường

1. Tổ chức ĐảngCộng sản việt nam trong tr­ường đái học chỉ huy nhà ngôi trường và hoạt động trongkhuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

2. Tổ chứcCông đoàn, Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Đội thiếu thốn niên chi phí phong HồChí Minh, Sao Nhi đồng hồ thời trang Chí Minh và những tổ chức làng hội khác hoạt động trongtr­ường tiểu học theo giải pháp của lao lý nhằm giúp bên trường tiến hành mụctiêu, nguyên lí giáo dục.

Điều 26. Cai quản lí tài chính, tài sản

Quản lí tàichính, gia tài của tr­ường tiểu học tập tuân theo các quy định của quy định và cácquy định hiện hành của cục Tài chủ yếu và Bộ giáo dục và Đào tạo. Các thành viêntrong trư­ờng có trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm an toàn tài sản bên trường.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 27. Công tác giáo dục, planer dạy học

1. Ngôi trường tiểuhọc thực hiện chư­ơng trình giáo dục, planer dạy học tập do bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành; tiến hành kế hoạch thời hạn năm học theo phía dẫn của BộGiáo dục với Đào sản xuất và cân xứng với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. địa thế căn cứ vàokế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, đơn vị trường ví dụ hoá những hoạtđộng giáo dục đào tạo và hoạt động dạy học, kiến thiết thời khoá biểu phù hợp với trung khu lí,sinh lí lứa tuổi học sinh và điều kiện của địa phương.

Việc dạy và họctiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo cơ chế của Chínhphủ.

Học sinh khuyếttật học hoà nhập được triển khai kế hoạch dạy dỗ học linh hoạt tương xứng với khả năngcủa từng cá thể và lý lẽ về giáo dục hoà nhập dành cho tất cả những người khuyết tật.

Điều 28. Sách giáo khoa với tài liệu tham khảo

1. Sách giáokhoa sử dụng trong huấn luyện và đào tạo học tập theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cấpTiểu học được bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác quy định.

2. Nhà trườngtrang bị tư liệu tham khảo phục vụ cho chuyển động giảng dạy và phân tích củagiáo viên; khích lệ giáo viên thực hiện tài liệu tìm hiểu thêm để nâng cấp chấtlượng giáo dục. Gần như tổ chức, cá thể không được nghiền buộc học viên phải mua tàiliệu tham khảo.

Điều 29. Chuyển động giáo dục

1. Hoạt độnggiáo dục bao hàm hoạt động giáo dục và đào tạo trong giờ đồng hồ lên lớp và chuyển động giáo dụcngoài giờ đồng hồ lên lớp nhằm mục tiêu rèn luyện đạo đức, cải cách và phát triển năng lực, bồi dưỡng năngkhiếu, giúp đỡ học sinh yếu tương xứng đặc điểm trọng tâm lí, sinh lí tầm tuổi học sinhtiểu học.

2. Hoạt độnggiáo dục trong giờ lên lớp đ­ược thực hiện thông qua bài toán dạy học các môn học tập bắtbuộc với tự chọn trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cung cấp Tiểu học do bộ trưởngBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ban hành.

3. Hoạt độnggiáo dục không tính giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thểdục thể thao, du lịch tham quan du lịch, chia sẻ văn hoá; hoạt động bảo đảm an toàn môi trường;lao động công ích và các chuyển động xã hội khác.

Điều 30. Hồ sơ phục vụ chuyển động giáo dục vào trường

1. Đối vớinhà tr­ường:

a) Sổ đăng bộ;

b) Sổ phổ cậpgiáo dục tiểu học;

c) Sổ theodõi tác dụng kiểm tra, reviews học sinh; hồ sơ giáo dục so với học sinh khuyếttật (nếu có);

d) học tập bạ củahọc sinh;

e) Sổ nghịquyết và kế hoạch công tác;

g) Sổ quản lícán bộ, giáo viên, nhân viên;

h) Sổ khenthưởng, kỉ luật;

i) Sổ quản lítài sản, tài chính;

k) Sổ quản lícác văn bản, công văn.

2. Đối vớigiáo viên:

a) Giáo án(bài soạn);

b) Sổ ghichép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

c) Sổ chủ nhiệm(đối với cô giáo làm công tác chủ nhiệm lớp);

d) Sổ côngtác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

3. Đối cùng với tổchuyên môn: Sổ ghi nội dung các cuộc họp siêng môn.

Điều 31. Đánh giá, xếp các loại học sinh

1. Trường tiểuhọc tổ chức triển khai kiểm tra, tấn công giá, xếp loại học sinh trong quá trình học tập vàrèn luyện theo qui định về tấn công giá, xếp loại học sinh tiểu học do bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào chế tác ban hành; tổ chức cho cô giáo bàn giao chất lượng giáo dụchọc sinh thời điểm cuối năm học đến giáo viên dạy lớp trên của năm học sau.

2. Học viên họchết chư­ơng trình đái học bao gồm đủ đk theo quy định của bộ trưởng bộ Giáodục cùng Đào tạo nên Hiệu trưởng trường tè học chứng thực trong học bạ Hoànthành công tác tiểu học.

3. Đối cùng với cơsở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục đào tạo tiểu học, học viên học không còn chư­ơngtrình tè học gồm đủ đk theo quy định của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạothì Hiệu trưởng trường tiểu học đ­ược giao trọng trách bảo trợ các đại lý giáo dụcđó xác nhận trong học bạ dứt chương trình tiểu học. Đối với học sinh dohoàn cảnh cạnh tranh khăn không tồn tại điều kiện mang đến trường, theo học tập ở cửa hàng khác trên địabàn, học sinh ở nước ngoài về nước, được Hiệu trưởng trường tiểu học khu vực tổ chứckiểm tra cấp giấy xác nhận hoàn thành chư­ơng trình đái học.

Điều 32. Duy trì gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn nhà trường

1. Tr­ường tiểuhọc bao gồm phòng truyền thống lư­u giữ gần như tài liệu, hiện vật dụng có liên quan tới việcthành lập và phát triển của nhà trư­ờng để giao hàng nhiệm vụ giáo dục đào tạo truyền thốngcho giáo viên, nhân viên và học tập sinh.

2. Ngôi trường tiểuhọc chọn một ngày trong thời điểm làm ngày truyền thống lâu đời của trư­ờng.

Chương IV

GIÁO VIÊN

Điều 33. Giáo viên

Giáo viên làmnhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học viên trong trường tiểu học và cửa hàng giáo dụckhác tiến hành chương trình giáo dục đào tạo tiểu học.

Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạy,giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, planer dạy học; soạnbài, lên lớp, kiểm tra, tấn công giá, xếp các loại học sinh; cai quản lí học sinh trong cáchoạt động giáo dục và đào tạo do công ty trường tổ chức; thâm nhập các hoạt động chuyên môn; chịutrách nhiệm chất lượng lượng, hiệu quả giảng dạy cùng giáo dục.

2. Trau dồi đạođức, nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhàgiáo; g­ương chủng loại trước học tập sinh, th­ương yêu, đối xử công bình và tôn trọngnhân phương pháp của học tập sinh; bảo đảm các quyền và lợi ích quang minh chính đại của học tập sinh;đoàn kết, trợ giúp đồng nghiệp.

3. Học tập,rèn luyện để nâng cấp sức khỏe, chuyên môn chính trị, siêng môn, nghiệp vụ, đổimới cách thức giảng dạy.

4. Tham giacông tác phổ biến giáo dục tiểu học tập ở địa phương.

5. Thực hiệnnghĩa vụ công dân, các quy định của quy định và của ngành, những quyết định củaHiệu trưởng; nhận trọng trách do Hiệu trưởng phân công, chịu đựng sự kiểm tra, tấn công giácủa Hiệu trưởng và những cấp cai quản lí giáo dục.

6. Kết hợp vớiĐội thiếu thốn niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, mái ấm gia đình học sinh và những tổ chức xã hộiliên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

Điều 35. Quyền của giáo viên

1. Đ­ược nhàtrường tạo đk để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy và giáo dục và đào tạo học sinh.

2. Được đào tạonâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thừa kế nguyên lương, phụcấp cùng các chế độ khác theo mức sử dụng khi được cử đi học.

3. Được hưởngtiền lương, phụ cấp cho ưu đãi theo nghề, phụ cung cấp thâm niên và những phụ cấp cho kháctheo công cụ của chủ yếu phủ. Được h­ưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ về đồ vật chất, tinh thầnvà được chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhàgiáo.

4. Được bảo vệnhân phẩm, danh dự.

5. Được thựchiện các quyền khác theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 36. Chuẩn chỉnh trình độ huấn luyện và giảng dạy và chuẩn chỉnh nghề nghiệp của giáoviên

1. Chuẩntrình độ giảng dạy của thầy giáo tiểu học là bao gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp sư phạm.Năng lực giáo dục của gia sư tiểu học tập được đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệpgiáo viên tiểu học

2. Giáo viêntiểu học tập có chuyên môn đào sinh sản trên chuẩn, có năng lượng giáo dục cao thừa kế chếđộ chính sách theo quy định ở trong phòng nước; được tạo đk để phát huy tác dụngtrong huấn luyện và giáo dục. Gia sư chư­a đạt chuẩn chỉnh trình độ giảng dạy đượcnhà trường, các cơ quan cai quản lí giáo dục đào tạo tạo điều kiện học tập, tu dưỡng đạtchuẩn trình độ đào tạo ra để sắp xếp công việc phù hợp.

Điều 37. Hành vi, ngữ điệu ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi,ngôn ngữ xử sự của giáo viên phải chuẩn mực, có công dụng giáo dục so với họcsinh.

2. Trang phụccủa giáo viên phải chỉnh tề, tương xứng với vận động s­ư phạm.

Điều 38. Những hành vi giáo viên không được làm

1. Xúc phạmdanh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học viên và đồng nghiệp.

2. Xuyên tạcnội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy dỗ không đúng với quan điểm,đường lối giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3. Vắt ý đánhgiá sai hiệu quả học tập, rèn luyện của học sinh.

4. Ép buộc họcsinh học tập thêm để thu tiền.

5. Uống rượu,bia, hút thuốc lá lá khi gia nhập các chuyển động giáo dục trong nhà trường, sử dụng điệnthoại di động cầm tay khi đang huấn luyện và giảng dạy trên lớp.

6. Quăng quật giờ, bỏbuổi dạy, tuỳ tiện cắt xén lịch trình giáo dục.

Điều 39. Tán thưởng và up date vi phạm

1. Giáo viêncó thành tựu được khen thư­ởng, được khuyến mãi danh hiệu thi đua và những danh hiệucao quý không giống theo quy định.

2. Giáo viêncó hành động vi phạm những quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, nấc độsẽ bị up load theo quy định.

Chương V

HỌC SINH

Điều 40. Tuổi của học viên tiểu học

1. Tuổi của họcsinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).

2. Tuổi vào họclớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc trưng khó khăn, trẻem sinh sống n­ước quanh đó về nước rất có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 cho 9 tuổi.

3. Học tập sinhcó thể lực giỏi và cải tiến và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học tập vượt lớp trong phạmvi cung cấp học. Giấy tờ thủ tục xem xét so với từng ngôi trường hợp ví dụ được thực hiện theocác cách sau:

a) bố mẹ hoặcngười đỡ đầu gồm đơn kiến nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởngnhà trường thành lập và hoạt động hội đồng khảo sát, bốn vấn, gồm: các đại diện của Ban giámhiệu với Ban đại diện bố mẹ học sinh của trường; cô giáo dạy lớp học sinhđang học, gia sư dạy lớp trên, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội;

c) căn cứ kếtquả điều tra khảo sát của hội đồng bốn vấn, Hiệu trưởng lưu ý quyết định.

4. Học sinhtrong lứa tuổi tiểu học tập ở quốc tế về nước, con em của mình người nước ngoài làm việc tạiViệt Nam gần như được học tập ở trường tiểu học tập tại khu vực cư trú hoặc trường tiểu học ởngoài nơi cư trú trường hợp trường đó có tác dụng tiếp nhận. Giấy tờ thủ tục như sau:

a) phụ huynh hoặcngười đỡ đầu gồm đơn kiến nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởngtrường tiểu học tổ chức khảo sát chuyên môn của học viên và xếp vào lớp phù hợp.

5. Học sinhlang thang cơ nhỡ có đk chuyển sang lớp thiết yếu quy được Hiệu trưởng trườngtiểu học khảo sát để xếp vào lớp phù hợp.

Điều 41. Trọng trách của học tập sinh

1. Thực hiệnđầy đầy đủ và gồm kết quả chuyển động học tập; chấp hành nội quy đơn vị trường; đi học đềuvà đúng giờ; duy trì gìn sách vở và giấy tờ và vật dụng học tập.

2. Hiếu thảovới phụ thân mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên vàngười lớn tuổi; đoàn kết, yêu mến yêu, giúp cho bạn bè, người khuyết tật với ngườicó hoàn cảnh khó khăn.

3. Rèn luyệnthân thể, giữ dọn dẹp và sắp xếp cá nhân.

4. Tham giacác vận động tập thể trong và xung quanh giờ lên lớp; giữ gìn, đảm bảo tài sản chỗ côngcộng; tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn môi trường, thực hiện trật tự an toàn giaothông.

5. Góp phần bảovệ với phát huy truyền thống trong phòng trường, địa phương.

Điều 42. Quyền của học sinh

1. Đ­ược học ởmột trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục đào tạo tiểu họctại vị trí cư trú; được lựa chọn trường quanh đó nơi cư trú nếu ngôi trường đó có chức năng tiếpnhận.

2. Được họcvượt lớp, học giữ ban; được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quyđịnh.

3. Đ­ược bảovệ, chuyên sóc, tôn trọng với đối xử bình đẳng; đ­ược bảo đảm an toàn những đk vềthời gian, cửa hàng vật chất, vệ sinh, bình yên để học tập với rèn luyện.

4. Được thamgia các vận động nhằm phát triển năng khiếu; được âu yếm và giáo dục và đào tạo hoà nhập(đối với học sinh khuyết tật) theo quy định.

5. Đư­ợc nhậnhọc bổng với được hư­ởng chế độ xã hội theo quy định.

6. Đ­ược h­ưởngcác quyền không giống theo phương pháp của pháp luật.

Điều 43. Các hành vi học sinh không được làm

1. Vô lễ, xúcphạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác.

2. Gian dốitrong học tập tập, kiểm tra.

3. Quấy phá anninh, lẻ loi tự trong đơn vị trường và vị trí công cộng.

Điều 44. Khen thưởng và kỉ luật

1. Học tập sinhcó các thành tích trong học tập tập và rèn luyện đ­ược đơn vị trư­ờng và các cấp quản ngại lígiáo dục tán thưởng theo các hình thức:

a) Khen tr­ướclớp;

b) Khen thưởngdanh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiến tiến; khen thưởng học viên đạtkết quả xuất sắc cuối năm học về môn học tập hoặc chuyển động giáo dục khác;

c) các hìnhthức tán dương khác.

2. Học sinhvi phạm lỗi trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo cường độ viphạm có thể thực hiện các biện pháp sau :

a) kể nhở,phê bình;

b) Thông báovới gia đình.

Chương VI

TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 45. Trường học

1. Địa điểm đặttrư­ờng phải đảm bảo an toàn yêu ước dưới đây:

a) phù hợp vớiquy hoạch trở nên tân tiến giáo dục của địa phương;

b) Độ nhiều năm đư­ờngđi của học sinh đến trư­ờng: so với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khucông nghi