Hoa Cầm Tay Cô Dâu 2017

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIPhường 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu 2017

– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phụ Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Thủ Đô.


HOA XE CƯỚI THEO KHOẢNG GIÁ
BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-253

450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-401


450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-420


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-408


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-402


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-403


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-400


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-239


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-314


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-591


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-592


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-598


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-593


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-421


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-419


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-590


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-412


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-404


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-202


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-329


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-422


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-511


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-410


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-416


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-406


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-224


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-218


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-426


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-424


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-414


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-423


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-407


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-237


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-234


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-433


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-431


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-417


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-425


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-409


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-204


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-217


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-551


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-439


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-418


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-430


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-413


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-225


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-213


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-572


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-444


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-427


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-437


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-415


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-110


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-229


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-347


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-446


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-429


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-441


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-428


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-341


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-454


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-435


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-448


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-432


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-308


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-463


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-436


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-453


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-434


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-538


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-438


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-460


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-540


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-442


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-461


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-449


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-541


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-443


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-465


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-451


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-543


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-445


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-466


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-467


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-545


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-447


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-470


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-473


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-561


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-452


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-471


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-554


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-555


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-455


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-474


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-571


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-562


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-456


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-534


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-577


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-568


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-458


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-536


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-580


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-569


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-459


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-542


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-513


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-576


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-462


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-547


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-312


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-579


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-464


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-548


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-351


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-584


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-468


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-549


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-342


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-585


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-469


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-550


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-201


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-589


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-472


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-552


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-207


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-507


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-535


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-553


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-220


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-203


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-560


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-477


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-478


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-502


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-226

900.000đ


Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


cũng có thể chúng ta quan tâm: Thuê Xe Cưới – Hoa Trang Trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới cầm tay, nàng dâu hoàn toàn có thể lựa chọn hoa tươi hoặc hoa lụa mọi góp tôn lên vẻ rất đẹp của chính mình. Thường đã sàng lọc hoa tươi là chủ yếu vày sự nhiều chủng loại vào mẫu mã, Màu sắc và tươi tắn rộng. Tuy nhiên, hoa cầm tay bởi lụa cũng đều có đều ưu điểm thời gian chịu đựng cao, áp dụng dễ chịu và thoải mái ko bị dập, lại rất có thể giữ giàng có tác dụng lưu niệm.

Xem thêm: “Trận Đồ Bát Quái Tập 38 - Phim Bộ Tâm Lý Gia Đình Việt Nam Hay Nhất 2021

1. Hoa cầm tay nàng dâu dạng tròn

Có thể nói đó là mẫu mã hoa cưới cầm tay phổ hải dương tuyệt nhất, vày kiểu dáng bé dại gọn, đơn giản và dễ dàng, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi nắm bên trên tay chuyên chở. Hoa di động cầm tay dạng tròn được kết thành từ không ít các loại hoa, nhiều màu sắc khác biệt theo tứ đọng tự thành những lớp dạng hình tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, gọn gàng hoa được gặm vào một khối hận mút ít tròn ko cần để cả cuống, tay cầm nhẹ, dễ ợt chụp ảnh ngơi nghỉ ngẫu nhiên góc nhìn như thế nào, kết hợp nhiều loại hoa đem về Color lôi kéo mang lại bó hoa cưới di động. Hoa tương thích đến dạng hình hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng nđính bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo thiết bị tự thị rẻ khác biệt xung quanh trục tròn, các hoa lá xòa ra tạo nên thành hình mái vòm. Thiết kế hoa cầm tay mẫu mã này các bạn dễ ợt phối kết hợp các loại nhành hoa khác biệt hoặc chỉ dùng 1 nhiều loại độc nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng điệu đà nàng tính. Hoa tương thích cho hình dáng hoa cưới di động cầm tay dáng vẻ ngắn: hoả hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động nàng dâu dạng thác nước

Đây là hình trạng hoa cưới di động cầm tay thịnh hành ngơi nghỉ những nướ Châu Âu, phần hoa to lớn được xếp sinh sống bên trên đỉnh với nhỏ dại dần dần xuống bên dưới cùng kết thành tự rất nhiều bông hoa to bé dại. Thiết kế hoa di động dạng này hơi cổ điển, đẳng cấp, phần đuôi rũ nhiều năm hoạt động uyển chuyển theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ điệu đà, mềm mịn. Loại hoa tương thích mang đến dạng hình hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan white, hoả hồng, hoa lily…

Ngoài các nhân tố bên trên, Lúc lựa chọn hoa cưới di động cầm tay nàng dâu cần được chú ý một sự việc sau:

+ Chọn hoa di động thuộc tông cùng với phong cách trang trí tiệc cưới: Phông nền tô điểm tiệc cưới phần nhiều sẽ theo một tông màu nền chủ yếu, đồng hóa từ bỏ khăn uống trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và bộ đồ nàng dâu chụ rể. Vì rứa, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần được cân xứng với phong thái tô điểm tiệc cưới sẽ mang về cho chính mình sự phối kết hợp tuyệt vời nhất nhất.

+ Chọn hoa di động cầm tay cô dâu tương xứng với bộ đầm cưới: Để đưa về một vẻ rất đẹp hoàn mỹ duy nhất đến cô dâu trong ngày cưới, không chỉ còn make up, xiêm y cùng phú khiếu nại, hoa di động cầm tay nàng dâu cũng cần được tương xứng cùng với dạng hình xiêm y hiện đại hay truyền thống lâu đời, váy màu trắng tốt red color. Một bóa hoa cưới di động cầm tay đẹp nhất cùng phù hợp đã làm nàng dâu càng thêm rất nổi bật và tuyệt đối hoàn hảo trong thời gian ngày quan trọng.

+ Chọn hoa cưới di động theo mùa: Với từng mùa trong thời điểm sẽ sở hữu đều loại hoa riêng đưa về những vẻ đẹp nhất không giống nhau cùng cũng ảnh hưởng lớn mang lại Chi tiêu bó hoa di động. Đó cũng là nguyên do các cô dâu hãy chọn hoa cầm tay theo mùa để đảm bảo bao gồm một bó hoa rất đẹp lại bảo vệ tính kinh tế tài chính.