NGƯỜI TÔI YÊU TỈNH GIẤC VÀO LÚC TRƯA

<00:31.93>Bao tối trôi qua một số bí quyết nhỏ buốt giá con tim.

Bạn đang xem: Người tôi yêu tỉnh giấc vào lúc trưa

<00:36.06>Nhớ hoài dù là trong giấc mơ.
<00:41.95>Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu thương ai.
<00:46.06>Vẫn yêu thương em nên chẳng yêu thương được ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Người tôi yêu, thức giấc giấc vào khoảng trưa giỏi ban chiều.
<00:56.45>Và thông thường có thói quen thuộc thích nuông chiều chiều.
<01:01.24>Mong tín đồ kia sẽ hiểu, không hay hờn giận vu vơ.
<01:06.65>Vì em tôi nay vẫn tồn tại ngây thơ.
<01:10.16>
<01:10.51>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt cấp thiết dỗ dành.
<01:15.47>Thì xin ai kia hãy khóc với hồ hết cảm thông của chủ yếu mình.
<01:20.46>Em sẽ dứt khóc, em sẽ cười cợt thôi.
<01:25.56>Vì tín đồ tôi yêu thương giận dỗi đề nghị mít ướt vậy nên thôi !
<01:30.23>
<01:30.57>Nếu hai bạn lỡ bao gồm những cãi cọ chẳng thể giải hòa.
<01:35.56>Thì xin ai kia thừa nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình.
<01:40.69>Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi.
<01:45.76>Vì người tôi yêu nhất chỉ bao gồm em mà lại thôi.
<01:51.10>Yêu em lâu rồi
<02:06.58>
<02:22.24>Bao tối trôi qua mách nhỏ buốt giá con tim.
<00:36.06>Nhớ hoài dù là trong giấc mơ.
<00:41.95>Bao năm vừa qua đi dường như chẳng thể yêu ai.
<00:46.06>Vẫn yêu em phải chẳng yêu được ai.
<00:50.57>
<02:22.25>Người tôi yêu, thức giấc giấc vào khoảng trưa xuất xắc ban chiều.
<02:27.46>Và thường có thói thân quen thích nuông chiều.
<02:32.24>Mong người kia đang hiểu, không hay giận hờn vu vơ.
<02:37.53>Vì em tôi nay vẫn tồn tại ngây thơ.
<02:41.18>
<02:41.45>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt tất yêu dỗ dành.
<02:46.23>Thì xin ai cơ hãy khóc với đông đảo cảm thông của chủ yếu mình.
<02:51.41>Em sẽ xong xuôi khóc, em sẽ mỉm cười thôi.
<02:56.50>Vì tín đồ tôi yêu giận dỗi nên mít ướt bởi thế thôi !
<03:01.36>
<03:01.56>Nếu hai bạn lỡ gồm những cãi cọ chẳng thể giải hòa.
<03:06.51>Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng buộc phải do mình.
<03:11.64>Em thôi giận dỗi, em sẽ mỉm cười thôi.
<03:16.67>Vì fan tôi yêu độc nhất vô nhị chỉ gồm em cơ mà thôi.
<03:21.38>
<03:22.29>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt bắt buộc dỗ dành.
<03:26.93>Thì xin ai tê hãy khóc, khóc cùng em.
<03:38.12>Giận dỗi bắt buộc mít ướt như vậy thôi !!!
<03:41.39>
<03:41.99>Nếu hai fan lỡ có những cãi cự chẳng thể giải hòa.
<03:47.03>Thì xin ai kia dìm lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng buộc phải do mình.
<03:52.04>Em thôi giận dỗi, em sẽ cười cợt thôi.
<03:57.06>Vì tín đồ tôi yêu độc nhất vô nhị chỉ có em nhưng mà thôi.
<04:02.67>Yêu em thọ rồi.

ar: bỏ ra Dan
ti: Nguoi Toi Yeu
al: Nguoi Toi Yeu
<00:31.93>Bao m tr i qua ch th m bu t gia nhỏ tim.
<00:36.06>Nh hoa i du la trong gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Ng i t i y u, t nh gi c va o lu c tr a xuất xắc ban đưa ra u.
<00:56.45>Va th ng co tho i thân quen thi ch nu ng bỏ ra u.
<01:01.24>Mong ng i kia s hi u, kh ng xuất xắc gi n h n vu v.
<01:06.65>Vi em t i nay v n co n ng y th.
<01:10.16>
<01:10.51>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d domain authority nh.
<01:15.47>Thi xin ai cơ h y kho c v i nh ng c m th ng c a bỏ ra nh mi nh.
<01:20.46>Em s ng ng kho c, em s c i th i.
<01:25.56>Vi ng i t i y u gi n d i n n mày t t nh v y th i !
<01:30.23>
<01:30.57>N u hai ng i l co nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<01:35.56>Thi xin ai tê nh n l i, d u l i y ch ng ph i vì mi nh.
<01:40.69>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<01:45.76>Vi ng i t i y u duy nh t ch co em ma th i.
<01:51.10>Y u em l u r i
<02:06.58>
<02:22.24>Bao m tr i qua ch th m bu t gia nhỏ tim.
<00:36.06>Nh hoa i du la trong gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.

Xem thêm: Top 200 Bài Báo Song Ngữ Anh Việt Giao Tiếp, Tiếng Anh Song Ngữ

<00:50.57>
<02:22.25>Ng i t i y u, t nh gi c va o lu c tr a xuất xắc ban bỏ ra u.
<02:27.46>Va th ng teo tho i quen thi ch nu ng bỏ ra u.
<02:32.24>Mong ng i kia s hi u, kh ng tốt gi n h n vu v.
<02:37.53>Vi em t i ni v n teo n ng y th.
<02:41.18>
<02:41.45>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d da nh.
<02:46.23>Thi xin ai kia h y kho c v i nh ng c m th ng c a đưa ra nh mày nh.
<02:51.41>Em s ng ng kho c, em s c i th i.
<02:56.50>Vi ng i t i y u gi n d i n n ngươi t t nh v y th i !
<03:01.36>
<03:01.56>N u nhì ng i l teo nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<03:06.51>Thi xin ai kia nh n l i, d u l i y ch ng ph i do mi nh.
<03:11.64>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:16.67>Vi ng i t i y u duy nh t ch teo em ma th i.
<03:21.38>
<03:22.29>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d domain authority nh.
<03:26.93>Thi xin ai kia h y kho c, kho c cu ng em.
<03:38.12>Gi n d i n n ngươi t t nh v y th i !!!
<03:41.39>
<03:41.99>N u nhì ng i l co nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<03:47.03>Thi xin ai kia nh n l i, d u l i y ch ng ph i do mi nh.
<03:52.04>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:57.06>Vi ng i t i y u duy nh t ch co em ma th i.
<04:02.67>Y u em l u r i.

ar: chi Dan
ti: Nguoi Toi Yeu
al: Nguoi Toi Yeu
<00:31.93>Bao m tr i qua ch th m bu t giá con tim.
<00:36.06>Nh hoà i dù là trong gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Ng i t i y u, t nh gi c cùng o lú c tr a tuyệt ban đưa ra u.
<00:56.45>Và th ng tất cả thó i quen thuộc thí ch nu ng đưa ra u.
<01:01.24>Mong ng i cơ s hi u, kh ng xuất xắc gi n h n vu v.
<01:06.65>Vì em t i ni v n cò n ng y th.
<01:10.16>
<01:10.51>N u m t ngà y em l khó khăn c s t m t ch ng th d dà nh.
<01:15.47>Thì xin ai kia h y khó khăn c v i nh ng c m th ng c a chí nh mì nh.
<01:20.46>Em s ng ng nặng nề c, em s c i th i.
<01:25.56>Vì ng i t i y u gi n d i n n mí t t nh v y th i !
<01:30.23>
<01:30.57>N u nhì ng i l có nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<01:35.56>Thì xin ai tê nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi vì mì nh.
<01:40.69>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<01:45.76>Vì ng i t i y u duy nh t ch bao gồm em nhưng th i.
<01:51.10>Y u em l u r i
<02:06.58>
<02:22.24>Bao m tr i qua ch th m bu t giá con tim.
<00:36.06>Nh hoà i dù là trong gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<02:22.25>Ng i t i y u, t nh gi c và o lú c tr a tuyệt ban đưa ra u.
<02:27.46>Và th ng có thó i thân quen thí ch nu ng chi u.
<02:32.24>Mong ng i tê s hi u, kh ng tốt gi n h n vu v.
<02:37.53>Vì em t i ni v n cò n ng y th.
<02:41.18>
<02:41.45>N u m t ngà y em l khó khăn c s t m t ch ng th d dà nh.
<02:46.23>Thì xin ai tê h y khó c v i nh ng c m th ng c a chí nh mì nh.
<02:51.41>Em s ng ng khó khăn c, em s c i th i.
<02:56.50>Vì ng i t i y u gi n d i n n mí t t nh v y th i !
<03:01.36>
<03:01.56>N u hai ng i l gồm nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<03:06.51>Thì xin ai tê nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi mì nh.
<03:11.64>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:16.67>Vì ng i t i y u duy nh t ch tất cả em nhưng th i.
<03:21.38>
<03:22.29>N u m t ngà y em l nặng nề c s t m t ch ng th d dà nh.
<03:26.93>Thì xin ai cơ h y khó c, kho c cu ng em.
<03:38.12>Gi n d i n n mày t t nh v y th i !!!
<03:41.39>
<03:41.99>N u hai ng i l tất cả nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<03:47.03>Thì xin ai cơ nh n l i, d u l i y ch ng ph i do mì nh.
<03:52.04>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:57.06>Vì ng i t i y u duy nh t ch bao gồm em nhưng mà th i.
<04:02.67>Y u em l u r i.